2019. 02. 21. csütörtök, Eleonóra napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Intézményi Csoport

Az iroda tevékenység

A képviselő-testület döntése alapján ellátja az önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

 

Önállóan működő intézmények:

 

·        Egyesített Bölcsődék                                   1055 Bp. Balaton u. 10.

·        Egyesített Szociális Intézmény                      1056 Bp. Havas u. 2.

·        Játékkal-mesével Óvoda                              1056 Bp. Kossuth tér 9.

·        Tesz-vesz Óvoda                                         1051 Bp. József A. u. 18.

·        Bástya Óvoda                                             1056 Bp. Bástya u. 4-6.

·        Balaton Óvoda                                            1055 Bp. Balaton u. 10.

 

 

Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

      Az államháztartási törvényben és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletben előírtak figyelembe vételével elkészíti az alábbi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, melyek beépítésre kerülnek a rendelettervezetbe:

·          az önállóan működő költségvetési szervek által készített költségvetési koncepciót egyezteti, ellenőrzi és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,

·          egyezteti és elkészíti a költségvetési rendelet-tervezet önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó előirányzatait, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,

·          javaslatot tesz az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.

 

Elkészíti az önállóan működő szervezetek költségvetését, féléves és éves beszámolóját, valamint negyedévenként a PM-Info-t, a K11 program segítségével, melyet az intézmény vezetői látnak el aláírásukkal és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.

 

 

Rendszeresen adatot és információt szolgáltat:

 

°                     a féléves beszámoló és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezethez,

°                     a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,

°                     a költségvetés tervezéséhez,

°                     az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának üzemezéséhez,

°                     a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)

°                     a statisztikai adatgyűjtéshez,

°                      

-          elkészíti az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolását,

-          ellátja az önállóan működő költségvetési intézmények bevételeinek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          ellátja az önállóan működő költségvetési szervek részére az élelmezés-nyilvántartást, bevételeit számlázza, intézményenként rögzíti a nyilvántartásban, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          számlázza a bevételeket a vevők részére az önállóan működő költségvetési intézmény által kötött megállapodások, szerződések alapján, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          ellátja a kiadások átutalását, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és a készpénzfizetéseket az önállóan működő költségvetési intézmények esetében,

-          végzi a hóközi kifizetések kiírását, szemfejtését, az önállóan működő költségevetési intézmények esetében,

-          ellátja a kötelezettségvállalások fedezetigazolását az önállóan működő költségvetési szervek esetében.

 

 

Számviteli feladatok:

 

-     ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,

-     végzi a gazdasági események megfigyelését, mérésé, feljegyzését, elemzését,

-     végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást az önállóan működő költségvetési szervek részére, az eszközök (gépek, készletek, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,

-     vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)

-     érvényesíti a kifizetéseket,

-     végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, az intézményi pénzforgalmi számlához kapcsolódóan,

-     végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést intézményenként és szakfeladatonként,

-     végzi az önállóan működő intézmények vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérlegét,

-     elvégzi az önállóan működő intézmények esetében a pénzforgalmi jelentések készítését a jogszabályban rögzített határidőkre.

 

Az általános iskolák gazdálkodásával kapcsolatosan elvégzi az közétkeztetéssel kapcsolatos teendőket:

 

·        megrendeléseket heti bontásban, intézményenként, étkezési féleségenként összesíti,  a pótrendeléseket és lerendeléseket naponta összesíti és szállító felé továbbítja. számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza,

·        az étkezés befizetéseket a Polisz rendszerben könyveli,

·        az intézmények által kért visszafizetéseket ellenőrzi, az étkezési díjkedvezményekről számlát állít ki, bevételeit az analitikus könyvelésben rögzíti,

·        az iskolák részére megrendeli az iskolatejet, számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza.

 

Érintett általános iskolák:

 

·        Hild József Általános Iskola              1051 Bp. Nádor u. 12.

·        Szt.István Általános Iskola                           1054 Bp. Szemere u. 3.

·        Váci u-i Ének-Zenei Általános Iskola           1056 Bp. Váci u. 43.

·        Szemere B. Általános Isk. és Gimnázium      1054 Bp. Szemere u. 5.

·        Szabolcsi Bence Zeneiskola             1052 Bp. Vármegye u. 9.

 

Állami támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok:

 

-              elkészíti a mutatószám felmérést, év közben a mutatószám módosításokat, év végén pedig az elszámolást,

-              éves ütemterv alapján összeállítja és ellenőrzi az intézmények szociális és köznevelési, gyermekétkeztetési feladatok ellátásához igényelt normatívát, kötött és kiegészítő támogatásait, illetve azok intézményi felhasználását,

-              segíti az intézményi normatíva adatszolgáltatást, közoktatási statisztikák, pályázatok, támogatások elkészítését.

 

Nemzetiségi önkormányzatok:

 

·        Belváros-Lipótváros V. kerület Bolgár Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros V. Roma Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros V. Görög Nemzetiségi Önkormányzat

·        Lipótvárosi Horvát Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Német Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Román Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Szerb Önkormányzat

 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:

 

-              jogi szempontból segíti a bizottságok és a nemzetiségek munkáját, a jegyző nevében és megbízásából részt vesz a bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, egyéb nemzetiségi fórumokon,

-              koordinálja az országos, a fővárosi és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartást,

-              szervezi, segíti a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatot érintő ügyeit,

-              gondoskodik nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítéséről:

o       meghívók,

o       előterjesztések,

o       testületi-tisztségviselői döntések,

o       hivatalos levelezések előkészítése, postázása,

-              gondoskodik a nemzetiségi ülések: 

o       jegyzőkönyveinek elkészítéséről és

o       továbbításáról és a Fővárosi Kormányhivatal részére

o       a döntések nyilvántartásáról, sokszorosításáról,

o       koordinálja a nemzetiségi önkormányzatok tárgyi-technikai feltételeinek biztosítása során felmerülő feladatok megoldását,

o       évente előkészíti felülvizsgálatra a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodást.

 
Munkatársak
Ballai Dóra Intézményi Csoport, csoportvezető
Deminger Györgyi Intézményi Csoport, ügyintéző
Boros-Vizler Brigitta Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Böröcz Enikő Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Ilyés Nóra Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Kovács Regina Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző