2018. 03. 23. péntek, Emőke napja
Ügyintézés

Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

 

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, amelynek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, címét, aláírását,

- a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását,

- az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

- a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a tényállás ismertetését,

- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, a birtoksértés helyét,

- a birtoksértés idejét

- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet

 

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet.

 

A birtokvédelmi eljárás 3.000. – Ft illetékköteles, az illetékbélyeget a beadványra kell ragasztani.

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtsa be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

 

Jogszabályok:

-       A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-       A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

-       Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

 

Ügyintéző:

Buzásné dr. Kakas Zsuzsanna                     VI. emelet 605. szoba

buzasne.zsuzsa@belvaros-lipotvaros.hu

telefon: 872-7311, fax: 872-7613

     

Vissza

7030689