2018. 12. 12. szerda, Gabriella napja
Ügyintézés

Lakásfenntartási támogatás

 

Sorszám: 1.

Az ügytípus megnevezése:

Lakásfenntartási támogatás

Eljáró osztály:

Népjóléti Osztály

Illetékességi terület:

 Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Az eljárás illeték- és díjmentes.  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

- Kérelem (formanyomtatvány)

-  - Lakásbérleti szerződés, vagy adásvételi szerződés, 

       albérlet esetén az albérleti szerződés másolata is,

   -   annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számla máso-     h     lata, ahová a lakásfenntartási támogatás havi összegének uta-    t      lását kéri,

-  -   közös költséghez történő utalás esetében a nyomtatvány 7. ol-      d     dalát ki kell töltetni a közös képviselővel, és csatolni a közös

       költség befizetését igazoló bizonylatot

   -  vagyonnyilatkozat.

 

 - jövedelemnyilatkozat

 

·          nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején megküldött összesítő az éves nyugellátás összegéről

·          a kereső családtagoknak a kérelem benyújtását  megelőző hónap jövedelemigazolása

·          nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy  azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani

·          rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi jövedelmet igazoló bizonylat

·          munkanélküli esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (Budapest, 1085 Baross u. 22-26.) által kiállított „Hatósági bizonyítvány” és igazolás a nyilvántartásba vételről

·          érvényes tartási, öröklési, életjáradéki szerződéssel rendelkezőknél a szerződés fénymásolata

·          ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, árvaság esetén az  árvaellátás összegéről is

·          ha a családban 16 éven felüli gyermek van, az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál a kérelem benyújtását megelőző egy év  ösztöndíjának összegéről

·          ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve végrehajtásról szóló jegyzőkönyv másolata. Igazolás a tartásdíj összegéről

-

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

A la   A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztar-

 tások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás         céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

 

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

  Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,

  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

j jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

l kisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének

  sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

  megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási

  egységek összegének hányadosával.

 

   Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

   vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

-  - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 38. §-a,

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

  megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

  szóló 63/2006.( III.27. ) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pont   

 Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

-      személyesen: az ügyfélszolgálati irodában (Bp. V., Erzsébet tér 2-3.)

-                      -  postai úton: Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály 1051

-                          Budapest, Erzsébet tér 4.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

Ügyintéző: Csécsi Erika

                   I. em. 114. szoba,

                  Tel.: 872-7461

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kitöltési útmutatók

 van

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikusan nem indítható.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Letölthető dokumentumok
Lakásfenntartási támogatás kérelem

Vissza

7598981