2018. 06. 22. péntek, Paulina napja
1.1.2.1.4.
Igazgatási Osztály
 

Anyakönyvi és Hagyatéki Csoport

Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok:

 

-          az anyakönyvvezető vezeti a születési, házassági, halotti anyakönyvet,

-          vezeti az anyakönyvi névmutatókat, és az utólagos bejegyzések listáját,

-          közreműködik a házasságkötésnél, a bejegyzett élettársi kapcsolat regisztrálásánál.

-          közreműködik a családi események megünneplésében: névadó, házassági évforduló,

-          intézi az anyakönyvi igazgatással összefüggő ügyeket,

-          ügyfélfogadás lebonyolítása,

-          kivonatok kiadása,

-          halálesetek anyakönyvezése,

-          újszülöttek anyakönyvezése,

-          házassági jegyzőkönyvek felvétele,

-          névváltoztatási kérelmek teljesítése,

-          honosítási, visszahonosítási, egyszerűsített honosítási kérelmek átvétele,

-          állampolgárság megszerzése, lemondása, megállapítása, visszaszerzése iránti kérelmek átvétele,

-          állampolgári eskü előkészítése, lebonyolítása,

-          külföldön történt anyakönyvi események hazai anyakönyvezésének előkészítése, továbbítása,

-          külföldön felbontott házasságok feljegyzésének előkészítése, feljegyzése,

-          külföldi okiratok beszerzése iránti kérelem átvétele,

-          anyakönyvi változások átvezetése, kijavítása,

-          adatszolgáltatás,

-          átvezeti a SZL nyilvántartáson (személyi és lakcímnyilvántartás) is az anyakönyvi változásokat, rögzíti az anyakönyvi eseményeket (születés, házasságkötés, haláleset, válás, névváltozás, egyéb javítások)

-          elektronikus ügyintézés,

-           elektronikus levelezés lebonyolítása.

 

 

Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok:

 

 

-          nyilvántartásba veszi a halálesetet,

-          nyilatkoztatja az eltemettetőt vagy a kérelmezőt, a hagyatékra vonatkozóan, esetlegesen felkutatja az örököst,

-          a hagyatéki eljárást lefolytatja, tájékoztat az öröklési jogról és az öröklési illetékről,

-          felveszi a hagyatéki leltárt az örökösökkel, illetve annak törvényes képviselőjével,

-          megkeresi a társhatóságokat az ingatlan vagyon öröklésénél,

-          nevesített ingóvagyon leltározását elvégzi a hivatalban, illetve a helyszínen,

-          az ingóvagyont szakértői értékkel leltározza, úgy a helyszíneken, mint a széfbérleményekben,

-          bírói letétbe helyezi az értéktárgyakat,

-          a helyszíneken biztosítási intézkedéseket tesz, foganatosít, beraktároztat,

-          ÁNTSZ fertőtlenítésről gondoskodik,

-          a hagyatéki leltárt megküldi a közjegyzőnek, illetve MNV-nek, Gyámhatóságnak, külképviseletnek,

-          bérlakás üresedése esetén lakás-kiürítési jegyzőkönyvet vesz fel,

-          gondnoksági helyszíni leltárt készít.

Önkormányzati Közigazgatási Bírságolási és Birtokvédelmi Csoport

 

Birtokvédelemmel kapcsolatos feladatok:

 

-          elbírálja az illetékességébe és a hatáskörébe tartozó birtokvitákat,

-          tárgyalást tart - kérelemre - birtokvita eldöntése érdekében,

-          megidézi írásban a birtokvédelmi ügy tárgyalására a feleket, és a vita eldöntése érdekében szükségesnek minősülő tanúkat,

-          amennyiben az ügy jellege szükségessé teszi, szakértői véleményt kér, és szakértőket hallgat meg,

-          a tényállás tisztázása érdekében szükség esetén helyszíni szemlét tart,

-          gondoskodik a birtokvitában hozott határozat végrehajtásáról,

-          szükség esetén bírságot szab ki - vagy esetlegesen karhatalom igénybevétele mellett - intézkedést tesz az eredeti állapot visszaállítására, illetve a birtokvédelem hatósági úton történő kikényszerítésére,

-          teljesíti a társhatóságok megkeresését.

 

Önkormányzati közigazgatási bírságolással kapcsolatos feladatok:

 

-          elbírálja a 2012. 04. 15. előtt elkövetett hatáskörébe és illetékességébe tartozó szabálysértéseket, valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó ügyeket és ezekben az elsőfokú hatósági eljárást lefolytatja, ezen belül:

o      a tényállást tisztázza,

o      megteszi a szükséges intézkedéseket, amennyiben az ügy tisztázásához szükséges, helyszíni szemlét tart, szükség szerint kitűzi és lefolytatja a meghallgatásokat, tárgyalásokat,

o      meghozza a végzéseket, határozatokat,

o      megteszi a hatáskörébe tartozó végrehajtási intézkedéseket,

-          intézi a 2012. november 15. előtt érdemben elbírált a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos ügyeket,

-          a hatósághoz behozott, lefoglalás vagy elkobzás alá eső dolgok mennyiségét és  minőségét ellenőrzi, és e dolgokat átadja a Hivatal erre kijelölt dolgozójának raktárba helyezés céljából, valamint megküldi részére a dolog sorsára vonatkozó jogerős érdemi rendelkezést (elkobzás, visszaadás),

-          vezeti a jogszabály illetőleg a felettese által előírt nyilvántartásokat, szükség szerint előkészíti és elkészíti a munkakörhöz kapcsolódó statisztikákat,

-          indokolt esetben részletfizetési kedvezményt ad,

-          végrehajtja a 2012. 04. 15. előtt elkövetett szabálysértések miatt         a bíróság által kiszabott pénzbírságot,

-          a 2012. 04. 15. előtt elkövetett szabálysértések esetében        a központi szabálysértési nyilvántartó rendszerből adatokat kér le illetve adatokat szolgáltat,

-          elvégzi a 2012. 04. 15. előtt elkövetett szabálysértésekkel kapcsolatos iktatási  feladatokat,

-          jogsegélyt teljesít.

 

Ügyfélszolgálati Csoport

 

Ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatok:

 

-          a Polgármesteri Hivatal teljes munkaidejében telefonon és személyesen tájékoztatást ad a polgárok kérdéseire, felveszi a kapcsolatot a megfelelő osztállyal, ha félfogadási időn kívül keresi fel a hivatalt a kerületi lakos, (konkrét ügyintézés céljából)

-          az ügyfelek rendelkezésére bocsátja a szükséges formanyomtatványokat és űrlapokat, valamint igény esetén segítséget nyújt kitöltésükhöz és a becsatolandó mellékletekről fénymásolatot készít,

-          átveszi a Polgármesteri Hivatal részére címzett beadványokat, melyek az iktatón keresztül a társosztályokra kerülnek továbbításra:

-          hatóságok felé benyújtott fellebbezések,

-          lakáscsere kérelmek,

-          méltányossági kérelmek,

-          pályázatok, (lakás-, helyiség, társasházak felújítása, illetve közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó pályázatok)

-          nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása iránti kérelmek,

-          helyi támogatás iránti kérelmek, (lakásépítési, illetve vásárlási)

-          bérleti jogviszony folytatása, bérlőtársi jogviszony létesítése iránti kérelmek,

-          gépjármű adómentességi kérelmek,

-          kiskorúak, illetve felnőttek segélyezése,

-          felvilágosítást ad a képviselő-testület működésével, az önkormányzati képviselők fogadóóráival kapcsolatban,

-          a fővárosi közüzemi díjkompenzáció (víz-, csatorna, szemétszállítás) nyomtatványokat kiadja a jogosultaknak, kitöltés, illetve adategyeztetés után átveszi, majd nyilvántartásba vétel után a Díjbeszedő Rt. Kompenzációs Csoportja felé továbbítja,

-          feladata továbbá az ingyenes zöld számra érkező lakossági javaslatok és bejelentések nyilvántartásba vétele és továbbítása a hatáskörrel rendelkező osztály vezetője felé.

 

Intézi:

-          társasház-kezelői- ingatlan-kezelői névjegyzék vezetése,

-          ellenőrzi a gépjárműadó tartozásokat

 

 

 

 

Kiadja:

 

-          a védett övezetbe a lakossági behajtási hozzájárulást, a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulást és az egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulást,

-          a várakozási zónákba a lakossági várakozási hozzájárulást, a gazdálkodói várakozási hozzájárulást és az egészségügyi várakozási hozzájárulást,

-          naponta adatot szolgáltat a kiadott, illetve visszavont parkolási engedélyekről floppy lemezen a Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet felé,

-          átveszi a talált dolgokat és gondoskodik azok kezeléséről és kiadásáról.

           

 

 

Oldal nyomtatása
7256536