Bérlő halálát követően a lakásban visszamaradt jogcím nélküli lakáshasználó részére történő bérbeadás

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 

-       bérleti szerződés másolata,

-       halotti anyakönyvi kivonat másolata,

-       igazolás arra vonatkozóan, hogy kérelmező az elhalt bérlőnek testvére, illetve a bérlő házastársának testvére, vagy a bérlő élettársa

-       Ügyfélszolgálati Irodán beszerezhető formanyomtatvány

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

38/2007. (X.19.) B-L.Ö. rendelet 26.§ (1) Másik lakást kell bérbe adni annak a jogcím nélkül lakó személynek, aki - a rendelet hatálybalépését követően - a bérlő halála után maradt vissza a lakásban, ha:

a) a bérlő halálát megelőző öt év óta állandó jelleggel állandó vagy ideiglenes bejelentéssel a lakásban lakik, feltéve, hogy az elhalt bérlőnek, illetve a bérlő házastársának a testvére, továbbá a bérlő élettársa, vagy

b) a bérbeadó a lakásba való befogadáshoz adott hozzájáruláskor erre kötelezettséget vállalt.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említettek a bérlő halála esetén akkor igényelhetik másik lakás bérbeadását, ha a rendelet hatálybalépésekor már állandó jelleggel a lakásban laknak, s ezt a Polgármesteri Hivatalnál igazolják.

(3) Nem adható másik lakás bérbe az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem, ha

a) a lakásbérleti jog folytatására jogosult lakik a lakásban,

b) a visszamaradt személy - kiskorú esetében szülője - az 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott bármely jogcímen lakással rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdés alapján másik lakás akkor adható bérbe, ha a jogosult vállalja a lakásban vele lakó többi - másik lakás bérbevételére nem jogosult - személynek a részére biztosított lakásba történő állandó jellegű befogadását.

(5) Ha az (1) bekezdés alapján több jogosult van, részükre együttesen is csak egy másik lakást lehet bérbe adni. A jogosultak kérésére a lakást bérlőtársi jogviszonyban kell bérbe adni.

(6) Másik lakásként legfeljebb olyan lakást lehet bérbe adni, amelyre a jogosult - a szociális bérletre vonatkozó pályázat alapján - a 6. § (1) bekezdésének alkalmazásával igényt tarthatna. A lakásigény mértékének megállapításánál a jogosulttal állandó jelleggel együttlakó azon személyeket lehet figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül is befogadhatók.

(7) Ha az a lakás, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott személy lakik, a (6) bekezdés alapján megállapítható lakásigénye mértékét nem haladja meg, részére a (3)-(5) bekezdés alkalmazásával az általa használt lakás is bérbe adható. Az ilyen bérbeadás jogcíme a rendelet alkalmazása szempontjából: az Önkormányzat másik lakás bérbeadására vállalt kötelezettsége.

(8) A másik lakás bérbevételére való jogosultság megállapításához szükséges adatok és igazolások benyújtására a lakásban lakókat határidő megjelölésével fel kell hívni. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a másik lakás bérbeadására vonatkozó jogosultságot nem lehet megállapítani.

 

 

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az igényjogosultság tárgyában polgármesteri döntés születik, melyről kérelmezőt írásban tájékoztatja Hivatalunk

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyfélszolgálati Irodán elérhető

Ügyintézők

Dr. Kravecz Erzsébet Tel.: 872-74-34

Bánstikné Huber Judit Tel.: 872-74-32 

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható