Önkormányzati bérlakás bérleti jogának cseréje

Eljáró osztály:

Lakásosztály

Illetékességi terület:

 Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

-       kérelem

-       a lakásbérleti szerződésnek, illetőleg a lakásbérleti jogviszony fennállását tanúsító bérbeadó írásbeli nyilatkozat

-       lakástulajdonra történő csere esetén a tulajdonában álló lakóingatlanra vonatkozó tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolatának

-       igazolások arra vonatkozóan, hogy a lakásokra nem áll fenn bérleti díj és közüzemi díjtartozás

-       bérleti szerződés

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az 1993. évi LXXVIII. tv. 29. §-a szabályozza

 

A bérlő a lakás bérleti jogát - a bérbeadó hozzájárulásával - elcserélheti; a csereszerződést írásba kell foglalni.

Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás bérleti vagy tulajdonjogára cserélhető.

 

Önkormányzati lakás esetén a bérbeadó megtagadhatja a cseréhez történő hozzájárulását, ha a cserepartner a (3) bekezdésben említett kérést a megadott határidőn belül nem teljesíti, vagy a benyújtott okiratok, illetőleg - szükség esetén - a cserelakás helyszínen történő megtekintése alapján kétség merül fel a cserepartner lakásbérleti vagy tulajdonjogának fennállása kérdésében.

Az önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéhez történő hozzájárulás nem tagadható meg, ha bármelyik cserélő fél

a) egészségügyi ok,

b) munkahely megváltozása,

c) lényeges személyi körülményeinek, így különösen a bérlővel állandó jelleggel jogszerűen együttlakó személyek (21. §) számának megváltozása

miatt cseréli el a lakást, és a (4) bekezdésben említett indokok nem állnak fenn.

 

Az önkormányzati lakás bérleti jogának cseréjéhez történő hozzájárulás nem tagadható meg akkor sem, ha az (5) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt indok a bérlővel állandó jelleggel jogszerűen együttlakó személyek (21. §) esetében áll fenn.

A hozzájárulást az (5)-(6) bekezdésekben említett indokok fennállása esetén is meg kell tagadni, ha a bérlőkijelölésre vagy az ismételten gyakorolható bérlőkiválasztásra jogosult, illetőleg az eltartó a cseréhez nem járul hozzá.

Ha a bérbeadó a lakáscsere szerződéshez történő hozzájárulását e törvény rendelkezései vagy a joggal való visszaélés tilalma folytán nem tagadhatja meg, a csere következtében létrejövő új bérleti szerződés feltételeit sem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a lakbér megállapítására, ha a csere folytán bérleti jogot szerző cserélő fél a 34. § (1) bekezdésére tekintettel a korábbi bérlőtől eltérő lakbérbesorolásba esik.

 

 

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen: az Ügyfélszolgálati Irodában (1051 Bp. Erzsébet tér 3.)

Postai úton: B-L. V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Lakásosztály 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Polgármester járul hozzá a cseréhez

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Ügyintézők

Bukovits Gézáné Tel.: 872-74-33

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikus úton nem indítható