2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport

Az iroda tevékenység

A szociális ellátórendszerrel kapcsolatos feladatok:

-    társhatósági megkeresésre környezettanulmányt készít,

-       megállapítja az aktívkorúak ellátására való jogosultságot és gondoskodik a törvényi előírásoknak megfelelő időpontban történő felülvizsgálatról,

-       aktívkorúak ellátásában részesülők ügyében együttműködik a kijelölt intézményekkel,

-    megállapítja a normatív és az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot, és intézkedik a közműszolgáltatók felé a jogosultságot megállapító listák továbbításáról,

-    megállapítja az Szt. 43/B. § (1) bekezdése szerinti jogcímen járó ápolási díjat,

-    megállapítja az átmeneti segélyre való jogosultságot,

-    megállapítja a temetési segélyre való jogosultságot,

-    elrendeli a köztemetést,

-    előkészíti az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti közgyógyellátás megállapításához szükséges iratokat, együttműködik az Egészségbiztosítási Pénztárral. A szakigazgatási szerv véleménye alapján megállapítja a közgyógyellátásra való jogosultságot,

-   megállapítja a létfenntartási segélyre való jogosultságot,

-    megállapítja a fűtési támogatásra való jogosultságot,

-    megállapítja a kedvezményes élelmiszervásárlási jogosultságot,

-    bizottság elé terjeszti az adósságkezelési szolgáltatási kérelmeket, gondoskodik a döntés végrehajtásról, továbbá intézkedik a közműszolgáltatók felé a jogosultságot megállapító listák továbbításáról,

-    bizottság elé terjeszti a lakás-karbantartási segélykérelmeket, gondoskodik a bizottsági döntés végrehajtásáról,

-         elbírálja a lakbér-támogatási kérelmeket,

-         közreműködik a szép korú lakosok köszöntésének előkészítésében,

-         döntésre előkészíti a díszpolgárok részére megállapítandó járadék iránti kérelmeket,

-       kiadja a szociálisan rászoruló személy részére a védendő fogyasztók nyilvántartásba vételéhez szükséges igazolást,

-         kiadja a hitelszerződésből eredő kötelezettségnek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításához történő igazolást,

-         kiadja lakáscélú állami támogatások igénybevételéhez szükséges igazolásokat,

-         előkészíti és továbbítja a Hálózat Alapítvány részére elbírálás céljából a víz-csatorna díjhátralék rendezésére irányuló kérelmeket,

-    előkészíti a képviselő-testület felé a korábban személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos intézménybe beutalt személy áthelyezésére, az intézményi jogviszony megszüntetésére irányuló kérelmeket, gondoskodik a döntés végrehajtásáról,

-         hatósági igazolást állít ki jogszabályok alapján,

-   a törvényi előírásoknak megfelelő időpontokban felülvizsgálja az egyes ellátási formákra való igényjogosultságot,

-         gondoskodik a megállapításra került ellátások folyósításáról,

-    intézkedik a jogosulatlanul és rosszhiszeműen felvett támogatások visszafizetéséről.

A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok:

-    felügyeli a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátási feladatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények munkáját,

-   javaslatot tesz a szociális szolgáltatások térítési díjának megállapítására, felülvizsgálatára,

-   koordinálja az önkormányzat és az egészségügyi ellátást biztosító intézmény közötti feladatokat.
Kapcsolódó ügyek

Munkatársak
Fehér Emese Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport, ügyintéző
Somogyi József Gyuláné Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport, szociálpolitikai ügyintéző
Ványiné Kuik Marianna Szociálpolitikai és Egészségügyi Csoport, általános ügyintéző