2021. 06. 14. hétfő, Vazul napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Építési és Műszaki Osztály

Az iroda tevékenység

 

Az osztály tevékenysége

 

Az Építési és Műszaki Osztály feladata, hogy a települési önkormányzat jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, környezetvédelmi hatóság feladatkörébe utalt ügyekben, valamint közutakkal kapcsolatos, feladatkörébe utalt ügyekben eljárjon.

 

Építési és Műszaki Osztály felépítése

 

- Hatósági Csoport

- Műszaki Koordinációs Csoport

- Útellenőri szolgálat

 

Budapest és Pannonhalma világörökségi helyszíneinek műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról szóló 7/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján az V. kerület teljes területe műemléki jelentőségű terület.

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (továbbiakban: Kötv.) 2. mellékletének I. pontja alapján kiemelt nemzeti emlékhely a Budapest V. ker. Kossuth Lajos tér és annak lehatárolása: a Kossuth Lajos tér és az Országház, a Néprajzi Múzeum, a Vidékfejlesztési Minisztérium épülete, valamint az id. Antall József rakparttal határos 24897/4 hrsz. alatti ingatlan. A Kötv. 61/I. §-a alapján a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottság előzetes hozzájáruló nyilatkozata szükséges a kiemelt nemzeti emlékhely területén, valamint az annak részét képező közterülettel határos ingatlanon végezni tervezett építési, kereskedelmi, vendéglátási vagy szolgáltatási tevékenységhez, továbbá minden más tevékenységhez, amely a kiemelt nemzeti emlékhely nemzeti kulturális értéke megőrzését akadályozza. További információk a http://kneb.parlament.hu/ honlapon érhetők el.

 

Építésügyi hatósági eljárások

 

-          építési engedélyezési eljárás

-          összevont engedélyezési eljárás (elvi keretengedélyezési, építési engedélyezési szakasz)

-          összevont telepítési eljárás (telepítési hatásvizsgálati, és integrált építési engedélyezési szakasz)

-          fennmaradási engedélyezési eljárás

-          használatbavételi engedélyezési eljárás

-          bontási engedélyezési eljárás

-          engedély hatályának meghosszabbítása iránti engedélyezési eljárás

-          jogutódlás tudomásulvételi eljárás

-          használatbavételi tudomásulvételi eljárás

-          az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési eljárás

-          hatósági bizonyítvány kiállítása iránti engedélyezési eljárás

-          kötelezési eljárás

-          végrehajtási eljárás

-          szakhatósági eljárás

-          veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvételi eljárás

-          építésügyi hatósági szolgáltatás nyújtása

 

Az egyes építésügyi hatósági eljárásokra vonatkozó lakossági tájékoztatók a http://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok internetes oldalról letölthetők.

 

Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetékének mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. évi törvény mellékletének XV. fejezet rendelkezik.

 

Az építésügyi hatósági eljárási illeték befizetése illetékbélyeg formájában vagy az Önkormányzat 11784009-15505006-10320000 számú illetékbeszedési számlájára (közigazgatási hatósági eljárási illeték befizetési számla) történő átutalással lehetséges. Az átutalás során „építésügyi hatósági eljárás illetéke” megjelölés mellett fel kell tüntetni az eljárás ÉTDR azonosítóját vagy ügyiratszámát.

 

Környezetvédelmi hatósági eljárások

 

-          fakivágási engedélyezési eljárás

-          zajhatósági eljárás

-          zajkibocsátási határérték megállapítása

-          szakhatósági eljárás

-          állattartási ügyek

-          környezetvédelmi panaszok vizsgálata

 

Egyéb eljárások

 

-          településképi bejelentési eljárás

-          településképi kötelezési eljárás

-          helyi zajrendelet alóli felmentés

 

Letölthető dokumentumok

 

          Építésügyi hatósági engedély iránti kérelem (LINK: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany)

       Tájékoztató az e-építési naplóról (LINK: http://www.e-epites.hu/e-naplo)

       Településképi bejelentéshez szükséges nyomtatvány

          Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem, kitöltési útmutató

          Üzemi, szabadidős zajforrás zajkibocsátásának megváltozására vonatkozó jelentés

          Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem

          Kerületi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránti kérelem (Futó sportrendezvények esetén)

          Munkakezdési (útkezelői) hozzájárulási kérelem

          Gépjármű kárbejelentés

 

Vonatkozó legfontosabb jogszabályok

 

       a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)

       az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

       az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)

       a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. Rendelet (BVKSZ)

       az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK)

       az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

       a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

       az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

       az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

       a Belváros-Lipótváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló többször módosított 29/2004. (VI. 04.) önkormányzati rendelet (KVSZ) (megtekinthető az Önkormányzat/Egységes rendeletek - Munkapéldányok menüpont alatt)

       az építmények rendeltetésszerű használatához szükséges személygépkocsi elhelyezési kötelezettség helyi szabályozásáról szóló 20/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelet (megtekinthető az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt)

       a településképi bejelentési eljárásról és településképi kötelezésről szóló 20/2015. (V. 27.) önkormányzati rendelet (megtekinthető az Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt)

       a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet

       a fás szárú növények védelméről szóló 35/2009. (IX.16.) önkormányzati rendelet (megtekinthető az Önkormányzat/Egységes rendeletek - Munkapéldányok menüpont alatt)

       a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

       a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

       a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

       a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 45/2012. (X. 11.) önkormányzati rendelet (megtekinthető az Önkormányzat/Egységes rendeletek - Munkapéldányok menüpont alatt)

       az állattartás rendjéről szóló 16/2009. (IV. 23.) önkormányzati rendelet (megtekinthető az Önkormányzat/Egységes rendeletek - Munkapéldányok menüpont alatt)

 

A hatályos országos jogszabályok elérhetők a Nemzeti Jogszabálytárban a http://www.njt.hu/ internetes oldalon.

 

Egyéb

 

Budapest V. kerületi térinformatikai rendszer (szabályozási tervvel, épületekre vonatkozó szabályozással, korlátozással, építészettörténettel):

 

http://otker.intermap.hu/fortemap/map/show/otker

 

Budapest V. kerület területén műemléki védettségű épületek esetén eljáró elsőfokú építésügyi és örökségvédelmi hatóság:

 

 
 

Budapest V. kerület területén - többek között építésrendészeti eljárás (pl. engedély nélkül végzett munkálatok bejelentése), jókarbantartási kötelezési eljárás esetén - illetékes elsőfokú építésfelügyeleti hatóság:

 

 


Elérhetőség
Cím 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon 872-7252
E-mail hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Kapcsolódó ügyek

Munkatársak
Jakab Edina osztályvezető
Bacsik Zsuzsanna településképi ügyintéző
Bencze Andrea építésügyi hatósági ügyintéző
Biró Nóra építésügyi hatósági ügyintéző
dr. Gaál Zsuzsanna jogász, ügyintéző
Kelemen Tamás útfelügyelő, ügyintéző
Kovács Zsófia környezetvédelmi ügyintéző
Marek Zsuzsanna titkárnő, ügyintéző
Németh Katalin hatósági ügyintéző
Péntek - Herr Krisztina hatósági csoportvezető
Sólyom Katalin környezetvédelmi ügyintéző


Letölthető dokumentumok
Építési hatósági engedély iránti kérelem
Urlapok az építési jogosultság igazolásához szükséges "négyötödös" tulajdonostársi nyilatkozatra, társasházi különtulajdonú helyiségekben folytatott építkezéséhez
Szerzodés pénzbeli megváltáshoz
Jelzálogjog szerzodés és együttmuködési megállapodás
Statisztikai adatlap épület terveihez
Adatlap antenna terveihez
Adatlap építésügyi-muszaki dokumentációk megküldéséhez
Gépjármű kárbejelentő lap
Kerületi utak besorolása
tájékoztató az e-építési naplóról
a benyújtó személy adatai
a kérelmezők adatai természetes személy
A kérelmezők adatai jogi személy
Az építési tevékenységgel érintett telek adatai
Előzmények
kérelem mellékletei
kérelem mellékletei illetékbélyeg
munkakezdési közútkezelői hozzájárulás