2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Főépítész Iroda

Az iroda tevékenység

Az önkormányzat településrendezési terveinek és helyi építésügyi szabályzatainak elkészítésével és felülvizsgálatával összefüggő feladatok:

-     irányítja az önkormányzat településtervezési tevékenységét, a szabályozási tervek, szabályzatok, koncepciók kidolgozását,

-     a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területet érintő terület-és településrendezési tervek összhangjának kialakítását,

-     szervezi és irányítja a véleményezési eljárás folyamatát, biztosítva a tervek készítésének nyilvánosságát,

-     gondoskodik a jóváhagyás során közölt változások átvezetéséről és a tervek nyilvánosságáról, figyelemmel kíséri a rendezési tervek hatályosulását,

-     polgármesteri és jegyzői felhatalmazással kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, önkormányzati külső megbízott szervekkel, illetve fővárosi és más kerületi önkormányzatok hasonló egységeivel,

-     a hatályos jogszabályokkal összeveti a véleményre benyújtott terveket és erről főépítészi nyilatkozatot ad ki,

-     az engedélyezési tervdokumentáció központi, területi, műemléki, helyi tervtanács elé kerülésének feltétele a kerületi főépítészi nyilatkozat megtétele,

-         polgármesteri és jegyzői felhatalmazással képviseli a kerületet, illetve az önkormányzat érdekeit,

-         a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerint a polgármesteri településképi véleményt a Főépítész Iroda készíti elő, a településképi vélemény alapját a főépítész szakmai álláspontja képezi, a véleményhez minden esetben csatolni kell a főépítész szakvéleményt, valamint a szakvélemény részletes indokolását.

Mint az önkormányzat szakértője - szakmai véleményével - segíti az önkormányzat településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési, ingatlan vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét, ennek érdekében részt vesz:

-     az önkormányzati beruházási döntések előkészítésében,

-     a tervpályázatok kiírásában és elbírálásában,

-     a konkrét tervek véleményezésében,

-     a városrész rehabilitációjára vonatkozó programok kidolgozásában, beleértve a társasházak felújítását biztosító támogatások odaítélési szempontjainak meghatározását és a pályázatok véleményezését,

-     javaslatot tesz a szakmai területét érintő Európai Uniós projektek kidolgozására,

-     szakmai közreműködőként a kerület fejlesztését érintő Európai Uniós pályázati előkészítésben,

-     a tulajdonos illetve a vagyonkezelő felújítási feladatainak meghatározásában,

-     a kerületet érintő kommunális, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre vonatkozó döntések előkészítésében.

Az épített környezet védelme és megóvásával összefüggő feladatok:

-     együttműködik a területi főépítésszel, valamint az érintett önkormányzatok főépítészeivel,

-     helyi tervtanácsot működtet, és kezdeményezheti a feladatkörével összefüggő tervek magasabb szintű tervtanácsi megtárgyalását,

-     képviseli az önkormányzatot a magasabb szintű tervtanácsokon, illetve bírálóbizottsági tagként részt vesz az illetékességi területét érintő településrendezési, építészeti valamint köztéri műalkotások pályázatának elbírálásában,

-     közreműködik a városképet befolyásoló, illetve meghatározó egyedi építményekkel összefüggő - a hatósági döntést megelőző - egyeztetési folyamatban, szakmai tanácsadást nyújt az építtetők és a tervezők számára,

-     leményezi a közterületekre vonatkozó építészeti, kertészeti és berendezési tárgyak terveit, illetve a közterület használatára vonatkozó kérelmeket,

-     gondoskodik a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő tervek és adatok nyilvántartásáról és vezetéséről,

-     feltárja, számba veszi, fejleszti és őrzi a helyi építészeti örökség értékeit, biztosítja azok védelmét,

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

-     a kerület ingatlanainak és közterületeinek nyilvántartása,

-     műemlékek, műemléki környezetek, műemléki jelentőségi területek nyilvántartása,

-     iparművészetileg és történetileg védett ingatlanok nyilvántartása,

-     a kerületi ingatlanok és a közterületek tulajdonviszonyainak nyilvántartása,

-     a kerület szabályozási terveinek (RRT és KSZT) nyilvántartása,

-     a kerület ingatlanai, közterületei telekalakításának nyilvántartása,

-     a kerület köztéri képzőművészeti alkotásainak nyilvántartása.

Az önkormányzat képviselő-testületi ülésen történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok:

-         előkészíti az önkormányzat Gazdasági Programjának kidolgozását,

-         a véleményezési eljárás befejezését követően a településrendezési terveket a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti az illetékes bizottságok és a képviselő-testület elé,

-         folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési tervek érvényesülését, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, illetve 4 évente jelentést készít a képviselő-testület részére,

-         előkészíti a változtatási tilalomról szóló rendeletet,

-         előkészíti a főváros szabályozási kerettervének előzetes módosítási javaslatát,

-         előkészíti a rendeletet a helyi védetté nyilvánítástól, vagy annak megszűntetéséről, továbbá a védettséggel összefüggő korlátozásokról és kötelezettségekről.

-         előkészíti az V. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken elhelyezésre kerülő köztéri műalkotásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,

-         előkészíti a Polgármesteri Hivatalban érkező közterület átnevezésekkel kapcsolatos előterjesztéseket, illetve a főváros szabályozási rendbe tartozó felterjesztéseket, vagy azokból adódó kerületi előterjesztéseket.

Az önkormányzat képviselő-testület által létrehozott bizottságain történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok:

-         előkészíti a Polgármesteri Hivatalba érkező emléktáblával kapcsolatos előterjesztéseket.

 


 

Mint az önkormányzat egyik szakmai döntés-előkészítő, véleményező egysége, segíti az önkormányzat településfejlesztési, marketing- és településpolitikai, ingatlan- vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét, ennek érdekében:

-     részt vesz tervpályázatok kiírásában és elbírálásában,

-     részt vesz a konkrét tervek véleményezésében,

-     részt vesz az elkészült fejlesztések szakmai véleményezésében,

-     rész vesz közlekedést, parkolást, infrastruktúrát, árvízvédelmet és szolgáltatásokat (beleértve a kereskedelmet) érintő koncepciók és tervek kidolgozásában,

-     véleményezi a szociológiai, szociális javaslatokat, terveket,

-     részt vesz más hivatali és önkormányzati egységek kerületet érintő, fejlesztésekre vonatkozó döntéseinek előkészítésében,

-     javaslatot tesz marketing eszközök és termékek alkalmazására.

A kerület településfejlesztésével kapcsolatos feladatok:

-     felméri a kerület lélekszámát, szociológiai összetételének, kereskedelmének, szolgáltatásainak, infrastruktúrájának, közlekedésének, parkolásának állapotát és változásait,

-     felméri a meglévő magán- és közfejlesztési potenciálokat,

-     felméri a lehetőségeket,

-     közvéleményt kutat,

-     végzi a térinformatikai rendszer koordinálását, szakmai véleményezését, illetve a lehetőségekhez képest bővítteti a térinformatikai alrendszereket,

-     szakmai közreműködőként részt vesz a kerület fejlesztését érintő Európai Uniós pályázati előkészítésben,

-     Turisztikai Egyeztető Tanácsot üzemeltet,

-     polgármesteri és jegyzői felhatalmazással kapcsolatot tart szakmai szervezetekkel, önkormányzati külső megbízott szervekkel, illetve a fővárosi és más kerületi önkormányzatok hasonló egységeivel,

-     polgármesteri és jegyzői felhatalmazással képviseli a kerületet, illetve az önkormányzat érdekeit településfejlesztési, árvízvédelmi, turisztikai és Európai Uniós egyeztetéseken, érdekegyeztetéseken.

Az önkormányzat Településfejlesztési Koncepció elkészítésével és felülvizsgálatával összefüggő feladatok és hatáskörök:

-     az előzmények, a felmérések és kutatások, a főváros fejlesztési terve és a kerületi lakosok véleményének figyelembevételével elkészíti a fenti terveket,

-     összhangba hozza a hatályos területi és településrendezési tervekkel, vagy módosítást javasol,

-     összhangot teremt a kerület magán fejlesztéseinek és a terv tartalmának egészében és részleteiben,

-     egyeztet a terv elkészítése érdekében a kerület intézményeivel, gazdasági társaságaival,

-     javaslatot tesz a terv alapvető célkitűzésére,

-     vezeti a terv végrehajtását összhangban a hivatal más osztályaival,

-     szükség esetén tervmódosításról készít elő.

Az önkormányzat képviselő-testületi ülésen történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok:

-     közreműködik a Gazdasági Program és a Településfejlesztési Koncepció előkészítésében,

-     előkészíti az Integrált Városfejlesztési Stratégiát,

-     városmarketing javaslatot készít,

-     turisztikai koncepciót, javaslatokat készít elő,

-     testületi jóváhagyás után évente jelentést készít a végrehajtás állapotáról,

-         előkészíti a parkolással kapcsolatos rendeletet, illetve annak módosítását,

-         előkészíti a parkolási koncepciót

-         előkészíti a közlekedéssel kapcsolatos koncepciókat (pl. forgalomcsillapítási, kerékpáros)

-         előkészíti a helyi kereskedelemmel kapcsolatos koncepciókat és ezzel kapcsolatos rendeletmódosításokat, szükség esetén rendeletalkotási javaslatokat,

-         előkészíti az Önkormányzat Városfejlesztési Monitoring előterjesztését,

-         előkészíti a Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiát,

-         előkészíti az egyes közterületek fejlesztés megindításának döntéséről szóló előterjesztést,

-         előkészíti a parkolással kapcsolatos a főváros szabályozási rendbe tartozó felterjesztéseket, vagy azokból adódó kerületi előterjesztéseket

Az önkormányzat képviselő-testülete által létrehozott bizottságain történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok:

-         előkészíti a Polgármesteri Hivatalba érkező kizárólagos parkolással kapcsolatos kérelmeken alapuló előterjesztéseket,

-         előkészíti a karácsonyi díszkivilágítás lebonyolításával kapcsolatos előterjesztéseket.

 
Elérhetőség
Cím 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
Telefon 872-7274, 872-7276,872-7277, 872-7525
E-mail hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Munkatársak
Sági Adrienn osztályvezető
Ducsai Melinda ügyintéző
Simonné Szabó Mónika ügyintéző
Csunderlik Nóra településrendezői ügyintéző
Demjén Norbert településfejlesztési ügyintéző
Fürj Andrea emléktábla, szobor közterületi ügyintéző