2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Jegyző dr. Sélley Zoltán

Az iroda tevékenység

 

Jogi képviselettel kapcsolatos feladatok:

 

-       koordinálja a képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal és az irányítása alá tartozó intézmények jogi képviseletét a bíróságok és más szervek, illetve hatóságok előtt,

-       beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat készít,

-       közreműködik a Hivatal szerződéseinek elkészítésében, megkötésében, a szerződési igények érvényesítésében, valamint egyéb megállapodások elkészítésében,

-       közreműködik fegyelmi eljárásban,

-       megkeresésre jogi véleményt ad az önkormányzati képviselők, a tisztségviselők valamint a bizottságok elnökei részére,

-       a jegyzői utasításnak megfelelően a képviselő-testület állandó bizottságai szakmai munkájának elősegítése érdekében részt vesz a bizottságok ülésein,

-       megvizsgálja a képviselői bejelentéseket, javaslatokat, interpellációkat és kérdéseket, előkészíti a választ,

   -       megjelenteti a jogszabály által meghatározott közérdekű adatokat az önkormányzat hivatalos honlapján,

  -        kapcsolatot tart, koordinálja és segíti az önkormányzat által megbízott ügyvédek munkáját,

  -        végzi a peres iktatást.

 

A jegyző törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó feladatok:

 

-       elvégzi a képviselő-testület elé kerülő rendelet-tervezetek és előterjesztések törvényességi vizsgálatát,

-       előkészíti a jegyző törvényességi észrevételeit,

-       kivizsgálja a jegyzőhöz érkező panaszokat és bejelentéseket, választervezetet készít,

-       részt vesz a képviselői bejelentések és javaslatok vizsgálatában,

-       gondoskodik a belső szabályzatok, a jegyzői és a polgármesteri utasítások, intézkedések kidolgozásáról,

-       utasítás szerint elkészíti a bizottságok és a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket,

-       elkészíti a Hivatal feladat-és hatásköri jegyzékét, gondoskodik annak naprakész állapotban tartásáról, a szükséges módosítások tervezetének elkészítéséről,

-       felülvizsgálja az egyes osztályok által elkészített, az osztályok feladat és hatáskörét érintő önkormányzati rendeletek egységesítését,

-       kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzattal és a kerületi önkormányzatokkal,

-       részt vesz a Hivatal belső szervezeti egységeit érintő szervezés feladatok végrehajtásában,

-       közreműködik a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat lebonyolításában, tájékoztatja az érintetteket és figyelemmel kíséri a határozatok végrehajtását,

-       előkészíti és megköti az önkormányzat és szervei által nyújtott támogatásokra vonatkozó szerződéseket,

-       gondoskodik a rendeletek kihirdetéséről, és honlapon történő megjelentetéséről,

-       a választások során koordinálja az országgyűlési és önkormányzati képviselők, az EP képviselők, a bírósági ülnökök választásával, valamint a népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos szervezési feladatokat,

-       lebonyolítja a választást,

-       segíti a Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját, részt vesz a jegyzőkönyvvezetők és a Szavazatszámláló bizottsági tagok felkészítésében, a választással kapcsolatos személyi és technikai feltételek biztosításában,

-       vezeti az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők név- és címjegyzékét,

-       közreműködik a közérdekű panaszok, javaslatok intézésében,

-       ellátja az ellenőrzési jogharmonizációs és az e-közigazgatást szervező feladatokat,

-       ellátja a „Közbeszerzésekről” szóló törvény valamint az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában meghatározott feladatokat,

-       bonyolítja a minőség irányítással (ISO) kapcsolatos feladatokat,

-       pályázatokhoz adatot szolgáltat.Elérhetőség
Cím 410
Telefon 872-72-06
TeleFax 872-76-26
E-mail hivatal@belvaros-lipotvaros.hu