2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Intézményi Csoport

Az iroda tevékenység

A képviselő-testület döntése alapján ellátja az önállóan működő költségvetési intézmények gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

 

Önállóan működő intézmények:

 

·        Egyesített Bölcsődék                                   1055 Bp. Balaton u. 10.

·        Egyesített Szociális Intézmény                      1056 Bp. Havas u. 2.

·        Játékkal-mesével Óvoda                              1056 Bp. Kossuth tér 9.

·        Tesz-vesz Óvoda                                         1051 Bp. József A. u. 18.

·        Bástya Óvoda                                             1056 Bp. Bástya u. 4-6.

·        Balaton Óvoda                                            1055 Bp. Balaton u. 10.

 

 

Költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

      Az államháztartási törvényben és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletben előírtak figyelembe vételével elkészíti az alábbi költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, melyek beépítésre kerülnek a rendelettervezetbe:

·          az önállóan működő költségvetési szervek által készített költségvetési koncepciót egyezteti, ellenőrzi és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,

·          egyezteti és elkészíti a költségvetési rendelet-tervezet önállóan működő költségvetési szervekre vonatkozó előirányzatait, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére,

·          javaslatot tesz az önállóan működő költségvetési szervek költségvetési gazdálkodásra vonatkozó intézkedések kezdeményezésére, az előirányzat-módosítások képviselő-testületi jóváhagyására, és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.

 

Elkészíti az önállóan működő szervezetek költségvetését, féléves és éves beszámolóját, valamint negyedévenként a PM-Info-t, a K11 program segítségével, melyet az intézmény vezetői látnak el aláírásukkal és továbbítja a Költségvetési és Számviteli Csoport részére.

 

 

Rendszeresen adatot és információt szolgáltat:

 

°                     a féléves beszámoló és az éves zárszámadásról szóló rendelet-tervezethez,

°                     a törzskönyvi és adminisztratív jellegű nyilvántartásokba történő bejegyzéshez,

°                     a költségvetés tervezéséhez,

°                     az előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve felhasználásának üzemezéséhez,

°                     a költségvetési folyamatok alakulásának évközi megfigyeléséhez, (pénzforgalmi jelentések)

°                     a statisztikai adatgyűjtéshez,

°                      

-          elkészíti az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolását,

-          ellátja az önállóan működő költségvetési intézmények bevételeinek analitikus könyvelését pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          ellátja az önállóan működő költségvetési szervek részére az élelmezés-nyilvántartást, bevételeit számlázza, intézményenként rögzíti a nyilvántartásban, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          számlázza a bevételeket a vevők részére az önállóan működő költségvetési intézmény által kötött megállapodások, szerződések alapján, pénzforgalmi számlánként, bankkivonatok alapján,

-          ellátja a kiadások átutalását, analitikus nyilvántartását pénzforgalmi számlánként és a készpénzfizetéseket az önállóan működő költségvetési intézmények esetében,

-          végzi a hóközi kifizetések kiírását, szemfejtését, az önállóan működő költségevetési intézmények esetében,

-          ellátja a kötelezettségvállalások fedezetigazolását az önállóan működő költségvetési szervek esetében.

 

 

Számviteli feladatok:

 

-     ellátja a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat a hivatal számviteli szabályzatában foglaltak betartásával,

-     végzi a gazdasági események megfigyelését, mérésé, feljegyzését, elemzését,

-     végzi a könyvvezetést, rendszeres elszámolást az önállóan működő költségvetési szervek részére, az eszközök (gépek, készletek, stb.) és a források (saját tőke, tartalékok stb.) állományát és ezek változását értékben, folyamatosan nyilvántartja,

-     vezeti a gazdálkodáshoz, könyvvezetéshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, (eszközök, követelések, kötelezettségek)

-     érvényesíti a kifizetéseket,

-     végzi a napi bevételek, továbbá a napi kiadások kontírozását főkönyvi számlák szerint, az intézményi pénzforgalmi számlához kapcsolódóan,

-     végzi a főkönyvi szintetikus könyvelést intézményenként és szakfeladatonként,

-     végzi az önállóan működő intézmények vagyonában bekövetkezett változások könyvelését, elkészíti a féléves és év végi mérlegét,

-     elvégzi az önállóan működő intézmények esetében a pénzforgalmi jelentések készítését a jogszabályban rögzített határidőkre.

 

Az általános iskolák gazdálkodásával kapcsolatosan elvégzi az közétkeztetéssel kapcsolatos teendőket:

 

·        megrendeléseket heti bontásban, intézményenként, étkezési féleségenként összesíti,  a pótrendeléseket és lerendeléseket naponta összesíti és szállító felé továbbítja. számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza,

·        az étkezés befizetéseket a Polisz rendszerben könyveli,

·        az intézmények által kért visszafizetéseket ellenőrzi, az étkezési díjkedvezményekről számlát állít ki, bevételeit az analitikus könyvelésben rögzíti,

·        az iskolák részére megrendeli az iskolatejet, számlákat ellenőrzi, érvényesíti, utalványozza.

 

Érintett általános iskolák:

 

·        Hild József Általános Iskola              1051 Bp. Nádor u. 12.

·        Szt.István Általános Iskola                           1054 Bp. Szemere u. 3.

·        Váci u-i Ének-Zenei Általános Iskola           1056 Bp. Váci u. 43.

·        Szemere B. Általános Isk. és Gimnázium      1054 Bp. Szemere u. 5.

·        Szabolcsi Bence Zeneiskola             1052 Bp. Vármegye u. 9.

 

Állami támogatás igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok:

 

-              elkészíti a mutatószám felmérést, év közben a mutatószám módosításokat, év végén pedig az elszámolást,

-              éves ütemterv alapján összeállítja és ellenőrzi az intézmények szociális és köznevelési, gyermekétkeztetési feladatok ellátásához igényelt normatívát, kötött és kiegészítő támogatásait, illetve azok intézményi felhasználását,

-              segíti az intézményi normatíva adatszolgáltatást, közoktatási statisztikák, pályázatok, támogatások elkészítését.

 

Nemzetiségi önkormányzatok:

 

·        Belváros-Lipótváros V. kerület Bolgár Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros V. Roma Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros V. Görög Nemzetiségi Önkormányzat

·        Lipótvárosi Horvát Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Német Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Román Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Szlovák Önkormányzat

·        Belváros-Lipótváros Szerb Önkormányzat

 

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok:

 

-              jogi szempontból segíti a bizottságok és a nemzetiségek munkáját, a jegyző nevében és megbízásából részt vesz a bizottsági üléseken, közmeghallgatásokon, egyéb nemzetiségi fórumokon,

-              koordinálja az országos, a fővárosi és helyi nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartást,

-              szervezi, segíti a nemzetiségi önkormányzatoknak a települési önkormányzatot érintő ügyeit,

-              gondoskodik nemzetiségi önkormányzatok üléseinek előkészítéséről:

o       meghívók,

o       előterjesztések,

o       testületi-tisztségviselői döntések,

o       hivatalos levelezések előkészítése, postázása,

-              gondoskodik a nemzetiségi ülések: 

o       jegyzőkönyveinek elkészítéséről és

o       továbbításáról és a Fővárosi Kormányhivatal részére

o       a döntések nyilvántartásáról, sokszorosításáról,

o       koordinálja a nemzetiségi önkormányzatok tárgyi-technikai feltételeinek biztosítása során felmerülő feladatok megoldását,

o       évente előkészíti felülvizsgálatra a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési megállapodást.

 
Munkatársak
Ballai Dóra Intézményi Csoport, csoportvezető
Deminger Györgyi Intézményi Csoport, ügyintéző
Ilyés Nóra Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Kiss Enikő Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Kozma László Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Könczöl Anita Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző
Mocsáry-Kálucz Eszter Intézményi Csoport, pénzügyi ügyintéző