2021. 06. 15. kedd, Jolán, Vid napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Vagyon-nyilvántartási és Hasznosítási Osztály

Az iroda tevékenység

 

Bérbeadói tevékenység bonyolítása:

 

-         Az Önkormányzat rendeleteinek és határozatainak keretei között végzi a bérbeadói feladatokat.

-         Az Önkormányzat döntése szerint, előkészíti megkötésre a lakásokra és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket, valamint írásba foglalja a fennálló szerződések módosításáról létrejött megállapodásokat.

-         A beérkezett kérelmek alapján javaslatot készít a pályázaton kívül bérbe adható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, illetve biztosítja a döntés végrehajtását.

-         A pályázati kiírásra kerülő nem lakás céljára szolgáló helyiségekről, valamint a pályázat érvényességére vonatkozó követelményekről a rendelkezésre álló iratok alapján jegyzéket készít.

-         Előkészíti a pályázat kiírását, megszervezi a pályázat lebonyolítását, elbírálását és a döntés végrehajtását.

-         A nem lakás céljára szolgáló helyiségekben folytatni kívánt tevékenység változására irányuló kérelmet előterjeszti, tájékoztatja a bérlőt a tervezett tevékenységhez szükséges szakhatósági engedélyekről és hozzájárulásokról.

-         Tájékoztatást ad a polgármester számára a lakosságtól érkező jelzésekről és az adott terület ellátottságáról. A döntést követően biztosítja annak végrehajtását. A meghozott döntésekről tájékoztatja a bérlőt, valamint felhívja az új tevékenységi kört tartalmazó bérleti szerződés-módosítás megkötésére.

-         A bérleti díjakkal kapcsolatos döntéseket előkészti, előterjeszti, és biztosítja azok végrehajtását.

-         Előkészíti és elkészíti a befogadásokkal és albérletbe adással kapcsolatos előterjesztéseket, gondoskodik a döntések végrehajtásától.

-         Előkészíti a bérleti jog átruházásával és cseréjével kapcsolatos előterjesztéseket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

-         Elkészíti a tevékenységi kör változását nem eredményező nem lakás céljára szolgáló helyiség átalakításához szükséges előterjesztéseket és a döntésről az érintetteket tájékoztatja.

-         Az Önkormányzat döntéseinek megfelelően elvégzi a lakbérek módosításával kapcsolatos feladatokat. Figyelemmel kíséri a bérleti díjak megfizetésének alakulását a Pénzügyi Osztály tájékoztatása alapján.

-         Elvégzi a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának módosításával kapcsolatos feladatokat.

-         Előkészíti a határozatlan időre szóló bérleti szerződések határozott időre szóló átalakítására irányuló megállapodásokat.

-         Az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában közli a bérbeadói igényeket a bérlőkkel és közreműködik az erre irányuló megállapodások előkészítésében.

-    Előkészíti a nem lakás céljára szolgáló helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételével kapcsolatos döntéseket, valamint gondoskodik ezek lebonyolításáról. Előkészíti a bérbeadónak a lakással és a nem lakás céljára szolgáló helyiséggel összefüggő jogszabályban meghatározott, illetve szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítését.

-         Előkészíti azon megállapodást, amely szerint a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget a bérlő teszi rendeltetésszerű használatra alkalmassá és látja el a lakást a komfort fokozatának megfelelő lakásberendezésekkel.

-         Nem lakás célú helyiség esetén a bérbeszámításról szóló javaslatot előkészíti, a lakások esetében a figyelembe vehető többletköltség tekintetében a Városüzemeltető Kft. műszaki jellegű javaslata alapján készíti el az előterjesztést.

-         Előkészíti a megállapodást a bérlővel arról, hogy a bérlő a lakást átalakíthatja és korszerűsítheti, valamint arról, hogy a munkák elvégzésének költségei a bérbeadót, illetve a bérlőt milyen arányban terheli, valamint megállapodik a bérbeszámítás feltételeiről.

-          Megköveteli kizárólag az Önkormányzat tulajdonában lévő nem szociális lakbért fizető bérlők esetében a bérbeadott lakások illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőitől, vagy a velük együtt lakó személyektől a hiba megjavítását vagy a kár megtérítését, ha a kár az épületben vagy a lakásban, helyiségben az említett személyek magatartása miatt következik be. Ugyanez a követelés irányadó akkor is, ha az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás vagy helyiség társasházban van.

-         A szakbizottság döntése alapján, kizárólag az Önkormányzat tulajdonában álló épületek és a bennük lévő bérbeadott lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek karbantartása, felújítása, helyreállítása, átalakítása, bővítése esetén a bérlők részére másik, az Önkormányzat által kijelölt lakást, helyiséget biztosít, ha ezek a munkálatok csak a bérlő átmeneti kiköltöztetésével végezhetők el és emiatt a lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti jogviszonyának szünetelnie kell.

-          Előkészíti a bérleti jogviszony szüneteléséről szóló megállapodást.

-          Előkészíti a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződések felmondását, ha arra a bérlő felróható magatartása (pl.: bérleti díj nem fizetés, közüzemi számlatartozás) vagy az Önkormányzat döntése miatt van szükség.

-         Feladata a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség visszavétele (birtokbavétele), illetve a visszavett nem lakás, nem lakás céljára szolgáló helyiségek nyilvántartása, ha a lakás vagy a nem lakás céljára szolgáló bérleti jogviszonya bármilyen okból megszűnik.

-         A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság döntése alapján koordinálja a bérleményellenőrzést. A Városüzemeltető Kft. által végzett bérleményellenőrzés során felvett jegyzőkönyv alapján megteszi a szükséges intézkedéseket.

-         Költségelvű lakásokról szóló éves jelentés elkészítése az állami támogatást kezelő            szervezet felé, illetve  a szervezet által feltárt hiányosságok megszüntetéséről intézkedik.

 

 Jogi tevékenység:

 

-         Bírósági eljárás szükségessége vagy az Önkormányzat tulajdonát érintő harmadik személy által kezdeményezett bírósági eljárás esetén haladéktalanul továbbítja a javaslatot, illetve a keresetet a jegyző felé, és javaslatot tesz a képviselet tartalmára.

-         Előkészíti a pert megelőző megállapodás-tervezeteket, összegyűjti az Önkormányzat nevében megindítandó peres eljárásokhoz szükséges információkat és iratanyagokat, lefolytatja a peres ügyeket előkészítő eljárást.

 

 

Fejlesztések és felújítások teljes körű bonyolításából a biztosítások megkötése:

 

-     Az osztály előkészíti a tulajdonos nevében a biztosítás kötéséhez szükséges dokumentumokat az ingatlanokon keletkező esetleges károk csökkentése érdekében.

 

 

Tulajdonosi vagyongazdálkodási döntések előkészítése:

 

-         Előkészíti azokat az önkormányzati döntéseket, amelyek az egyes épületek, épületrészek nem bérbeadás útján történő hasznosítására vonatkoznak, az épület funkciójának megváltoztatását, az épület apportálásával, valamint az Önkormányzat elővásárlási jogával kapcsolatos döntéseket. Előkészíti a bérlők kihelyezésére a funkcióváltás, a hasznosítás hatósági engedélyezésére, a társasági (hasznosítási) szerződésre vonatkozó részletes javaslatot, valamint az ehhez szükséges dokumentációt.

-         Feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő telek-ingatlanok hasznosításának előkészítése. Az előterjesztésnek tartalmaznia kell:

-         a hasznosítás módját (eladás, beruházás, beruházási részvétel, beruházást követő hasznosítás stb.).

-    a hasznosítás gazdasági előnyeit,

-         a gazdaságossági számításokat,

-    a szükséges hatósági döntések megjelölését.

-         Előkészíti és elkészíti a bérlakások bővítésével, átalakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulásokat.

-         Előkészíti és elkészíti az illetékes bizottságok részére azon előterjesztéseket, ahol lakásbővítés céljából üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségeket kívánnak igénybe venni.

 

Önkormányzati vagyon nyilvántartása:

 

A Vagyon-nyilvántartás keretében végzi:

-    az ingatlanok számbavételét,

-         a vagyonnyilvántartó rendszer adatainak naprakész vezetését,

-    a kataszteri statisztika elkészítését, a jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeknek megfelelően,

-    a vagyonleltár évenkénti aktualizálását, a vagyonkataszter adatállományából az ingatlanok értékadatainak átmentését,

-         egyéb nyilvántartások és statisztikák adatállományából a leválogatás szükség szerinti elvégzését.

 

Átmeneti lakások hasznosítása:

-          Az osztály az átmeneti lakásokról nyilvántartást vezet és a szakbizottság részére előkészíti a hasznosításhoz szükséges döntéseket.

 

Társasházi feladatok:

 

-    a jogszabályok felhatalmazása alapján - ideértve a helyi rendeleteket is - hozott testületi, bizottsági és polgármesteri döntések végrehajtására intézkedik, kiadja a megbízásokat, ellenőrzi a végrehajtást,

-         tulajdonosi döntésre előterjeszti a közszolgálati szerződésben foglaltak szerinti munkamegosztásban a társasházi közgyűlési döntéseket a jogszabályi keretek között,

-         kidolgozza a társasházak által végzendő felújítási, nagyobb karbantartási munkák pénzügyi támogatásának koncepcióját, rendszerét, az ehhez szükséges rendelettervezetet,

-         biztosítja a pályázat kiírását, elbírálását, vezeti a rendeletben meghatározott nyilvántartásokat,

-         feldolgozza a pályázatra beérkezett anyagokat,

-         elkészíti a megállapodásokat és a megállapodások módosítását,

-         ellenőrzi az elszámolásra benyújtott anyagokat és továbbítja a Pénzügyi Osztálynak, nyilvántartásokat vezet a kifizetésekről,

-         biztosítja a társasházaktól beérkező különböző kérelmek, javaslatok feldolgozását,

-         előkészíti a rendkívüli keret biztosításáról szóló döntést,

-         kezeli a társasházi alapító okiratokat és az SZMSZ-ket,

-         előterjeszti és feldolgozza a veszélyhelyzet miatti kérelmeket, intézi a rendkívüli társasházi támogatási kérelmeket.

 

Egyéb tulajdonosi döntésekkel kapcsolatos feladtok:

 

-     előkészíti és intézi a vagyonátadással kapcsolatos feladatokat,

-     előkészíti az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatokat a műemléki ingatlanok esetében és ahol a társasházi okiratokban a tulajdonostársakat elővásárlási jog illeti meg,

-     ellátja a jelzálog törlésével kapcsolatos feladatokat,

-     intézi a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos ügyeket.

 

 

Lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

 

-       a teljes lakásállomány és az üres lakások nyilvántartása,

-       lakásbérbeadás és lakáscsere szerződések lebonyolítása a piaci és a költségelvű bérlakások esetében,

-         lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése pénzbeli térítés ellenében

-         életjáradéki ügyek intézése.

 

 

A beérkezett ügyiratok esetében a szükséges eljárást lefolytatja a nem szociális lakbért fizető bérlők által bérelt lakások esetében:

 

-       bérlőtársi szerződés közös megegyezéssel való felmondásának elbírálása a piaci és a költségelvű bérlakások esetében,

-       bérlőtársi jogviszony kialakítására irányuló kérelem elbírálása a piaci és a költségelvű bérlakások esetében,

-       lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése a piaci és a költségelvű bérlakások esetében,

-       az önkormányzat tulajdonában álló lakások cseréjének elbírálása,

-       csereszerződés alapján való lakás ingatlan tulajdonszerzésre vonatkozó kérelmek előterjesztése,

-       elkészíti és előterjeszti a bizottság felé az Önkormányzat javára lakás ingatlan tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzését,

-       szükség esetén a kérelmek Képviselő-testület felé történő előterjesztése, a piaci és a költségelvű bérlakások esetében,

-       nem szociális lakáspályázatok kiírása, lebonyolítása.

 

A lakáselidegenítéssel kapcsolatos feladatok:

 

 -      intézkedik az elidegenítésre kijelölt lakóépület alapító okiratának ügyvéd általi előkészítéséről,

-              lefolytatja a lakás-elidegenítéssekkel kapcsolatban beérkezett ügyiratok esetében a szükséges eljárást,

-              előkészíti és előterjeszti az egyedi lakásvásárlási kérelmeket és a döntést követően biztosítja azok végrehajtását,

-              előkészíti és előterjeszti az üres lakások értékesítésére, valamint az üres, nem lakás céljára szolgáló és egyéb helyiségek lakásbővítés céljára történő értékesítésére benyújtott kérelmeket, és a döntést követően biztosítja azok végrehajtását,

-              intézkedik a vételár kialakítása érdekében a forgalmi értékbecslés, valamint a forgalmi értékbecslés aktualizálásának elkészítéséről,

-              intézkedik a vételi ajánlatok és az adásvételi szerződések ügyvéd általi elkészítéséről,

-              intézkedik a megüresedett társbérleti lakrész önálló lakássá alakításáról, valamint értékesítéséről,

-              előkészíti és előterjeszti polgármesteri döntésre a jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránti kérelmeket, és intézkedik a döntések végrehajtásáról,

-              elkészíti és előterjeszti polgármesteri döntésre a részletfizetéssel vásárolt öröklakás cseréje, a részletfizetéssel vásárolt öröklakás közös tulajdonának megszűntetése, valamint a részletfizetéssel vásárolt lakások elajándékozása és elidegenítése esetén a tartozás átvállalásához történő hozzájárulásra vonatkozó kérelmeket, és intézkedik a döntések végrehajtásáról,

-              előkészíti és előterjeszti polgármesteri döntésre a részletfizetéssel vásárolt lakások esetében a kedvezőbb részlefizetéssel kapcsolatos feltételek alkalmazása iránti kérelmeket és intézkedik a döntések végrehajtásáról,

-              intézkedik az előszerződések megkötése iránti kérelmek esetében az előszerződések ügyvéd általi elkészítéséről,

-              igazolja a részletfizetésre vásárolt lakások elszámolásával kapcsolatos számlákat.

 

Tulajdonosi hozzájárulás:

 

-              előkészíti a burkolatbontással járó közterületi előterjesztéseket (víz, csatorna, gáz, kábelépítés, bontás, rekonstrukció, metróépítés, trafóházépítés, út- és járdaépítés, gépkocsi behajtó építés, megszűntetés, közvilágítás építése, rekonstrukciója). A tulajdonosi döntést megelőzően egyeztet a Főépítész Irodával és a Hatósági Csoporttal.

 

 

Garanciális útjavítások koordinálása:

 

1/2011.(10.03) jegyzői utasítás alapján a fizetési meghagyásos eljárás intézésében történő közreműködés, lakbér és lakásvásárlási kölcsön tartozás behajtása:

 

-              Az eljárás során folyamatos kapcsolatot tart a Hivatal, eljárásban részt vevő munkatársaival,

-              Folyamatosan figyeli a MOKK rendszeren keresztül, az eljárással kapcsolatban érkezett értesítéseket és azt továbbítja a jogtanácsos és az érintett Osztályok felé,

-              A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás példányát a ZENIT rendszeren rögzíti, így tájékoztatja a Pénzügyi Osztályt,

-              A fizetési meghagyásos ügyek állásáról folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet,

-              Amennyiben a tartozás behajtása megtörtént, erről tájékoztatja az érintett társosztályt,

-              Intézi a fizetési meghagyás eljárási díjának a MOKK által megküldött számlák szakmai igazolását az arra jogosulttal és továbbítja a Pénzügyi Osztály felé,

-              Végrehajtás elrendelése esetén intézkedik a végrehajtói költségelőleg átutalásáról és kapcsolatot tart a kirendelt végrehajtóval, nyilvántartást vezet a végrehajtásra átadott ügyek állásáról.

 

Lipótgarázsban lévő parkolóhelyekre bérleti szerződések megkötése, a szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés.

 

-        Folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal (u.m. Főváros Gázművek Zrt., Budapest, Elektromos Művek Nyrt., Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Kéményseprőipari Kft).

-        Intézkedés óraátírások ügyében az egyes szolgáltatóknál, üres helyiségek esetében.

-        Közüzemi nyilvántartások.

-        Fogyasztási adatok nyilvántartása, figyelése és ellenőrzése.

-        Óraleolvasások ellenőrzése.

-        Túlfizetések megakadályozása.

-        Közüzemekkel számlaegyeztetések megtartása.

-        Elfogadott energia és közüzemi számlák kifizetésének engedélyeztetése.

-        Elkészíti az önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó közüzemi költségek tervezetét       energia hordozóként.

 

Az Osztály feladatköréhez tartozó rendeletalkotás, rendeletmódosítások előkészítése.

 

Kapcsolódó ügyek

Munkatársak
dr. Komlósy Zoltán osztályvezető
Nagy Károly ügyintéző
Bajkó Zita általános ügyintéző
dr. Kravecz Erzsébet jogász, ügyintéző
Dr. Varga Beatrix jogász-ügyintéző
Enyedy Katalin társasházi ügyintéző
Gaálné Nagy Marianna Társasházi feladatok, tulajdonosi ügyintéző
Huszti-Karádi Ágnes társasházi ügyintéző
Kancsár Erika általános ügyintéző
Macharovszky Csaba Helyiséggazdálkodási feladatok, vagyonnyilv. ügyintéző
Nagy László lakásgazdálkodási ügyintéző
Őze Gabriella Társasházi feladatok, társasházi ügyintéző
Szűcs Péter nyilvántartási ügyintéző
Török Ágnes tásrsasházi ügyintéző


Letölthető dokumentumok
ELSZÁMOLÁS - műszaki ellenőri - általános
ELSZÁMOLÁSI NYOMTATVÁNY - általános
életjáradék nyomtatvány