2021. 05. 19. szerda, Ivó napja
Szervezeti egységek
Szervezeti egységek

Oktatási Csoport

Az iroda tevékenység

 

Az óvodákkal kapcsolatos feladatok:

 

-              előkészíti a testületi hatáskörbe tartozó óvodák alapítását, gazdálkodási jogkörének megállapítását, átszervezését, megszüntetését, tevékenységi körének módosítását, nevének megállapítását,

-              előkészíti jóváhagyásra az óvodák működését szabályozó dokumentumokat, (alapító okirat, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai program stb.),

-              előkészíti a fővárosi fejlesztési terv figyelembevételével az óvodai feladat-ellátási, az intézményhálózat-működtetési és a fejlesztési tervet,

-       javaslatot tesz az ágazaton belüli szakmai pályázatok kiírására és elbírálására, az ellenőrzésre,

-       javaslatot tesz az óvodák beszámoltatására,

-       előkészíti az önkormányzat által fenntartott óvodák vezetői állásaira szóló pályázatokat, bonyolítja a pályázati eljárást, előkészíti a vezetői megbízásokat és felmentéseket,

-       nyilvántartja és vezeti az ágazathoz tartozó magasabb vezető közalkalmazottak személyi anyagait,

-       a közoktatási intézmények vezetőinek szabadság nyilvántartását vezeti, ellenőrzi a munkaidő nyilvántartásukat,

-       teljesíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatást és adatnyilvántartást,

-       a magasabb vezetők jutalmazására javaslatot készít elő,

-       a testületi, bizottsági előterjesztések teljes körű előkészítése, a határozatok végrehajtásának biztosítása, nyilvántartása, archiválása,

-              előkészíti az intézmények működésével kapcsolatos jogorvoslati kérelmek elbírálását (felvételi kérelmek, döntések elleni jogorvoslatok, fegyelmi ügyek, stb.),

-       a szakértői bizottságok véleménye alapján döntésre előkészíti a sajátos nevelési igényű  gyermekek óvodai elhelyezését,

-       ellátja az ágazathoz tartozó intézmények ellenőrzését a vonatkozó jogszabályok alapján,

-       gondoskodik az óvodák nyári zárásának ütemezéséről,

-       segíti a bizottságokat a jogszabályok értelmezésében, betartásában,

-              előkészíti szükség esetén a térítési díjak megállapítására vonatkozó önkormányzati rendelet-tervezetet.

Köznevelési feladatok:

 

-       ellátja az aláírástól az ünnepélyes átadásig keletkező szakmai teendőket

§             a Belváros Művelődésért Díj és

§             a Jubileumi színes diploma tekintetében,

-         gondoskodik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat kiírásával és lebonyolításával kapcsolatos teendőkről,

 -      lebonyolítja a közoktatás-fejlesztési tervvel kapcsolatos eljárást,

 -      működteti az Oktatási Alapot,

-      bizottság elé terjeszti az egyedi támogatási kérelmeket,

-           Bizottság elé terjeszti a tankönyv támogatási kérelmeket,

-           a közoktatási intézmények által szervezett táborok (tanulmányi kirándulások, erdei

-           iskola, óvoda) pályázatának bonyolítása.

 

Munka- és Tűzvédelmi feladatok:

 

-       statisztikai adatot szolgáltat a gyermek balesetekkel kapcsolatban,

-       az ágazathoz tartozó közalkalmazottak baleseti jegyzőkönyveit kezeli,

-       a Hivatal munka- és tűzvédelmi feladatait a jogszabályok szerint ellátja,

-       ellenőrzi a közoktatási intézmények munka-és tűzvédelmi tevékenységét.

 

Egyéb feladatok:

 

-         az Osztály feladatköréhez tartozó rendeletalkotás, rendeletmódosítások előterjesztése,

-         az Internet alapú ügyfélfogadás ellátása,

-         az önkormányzati honlap osztályra vonatkozó részének karbantartása.