2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Köztemetés

Sorszám: 1.

Az ügytípus megnevezése:

 Köztemetés  

Eljáró osztály:

Népjóléti Osztály

Illetékességi terület:

 Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Az eljárás illeték- és díjmentes.  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 - Kérelem

 - jövedelemnyilatkozat:

·       a kereső családtagoknak a kérelem beadását megelőző utolsó 1 havi nettó jövedelméről hivatalos munkáltatói igazolás (táppénz, GYES, GYED)

·       nem rendszeres jövedelem: vállalkozó, vagy alkalmi munkából élők esetén az előző 12 hónap jövedelméről igazolás, illetve nyilatkozat

·       nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején megküldött összesítő az éves nyugellátás összegéről

·       álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat, utolsó csekkszelvény. Álláskereső juttatás megszűnése esetén a megszüntető határozat

·       munkanélküli, de álláskereső juttatásban nem részesülő esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (Budapest, 1085 Baross u. 22-26.) által kiállított hatósági bizonyítvány a folyamatos kapcsolattartásról, valamint arra, hogy munkát tudnak-e felajánlani, illetve igazolás a nyilvántartásba vételről

·       rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban részesülőknél az utolsó postai csekkszelvény

·       érvényes tartási, öröklési, életjáradéki szerződéssel rendelkezőknél a szerződés fénymásolata

·       ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, árvaság esetén az árvaellátás összegéről is

·       ha a családban 16 éven felüli gyermek van, az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál a kérelem benyújtását megelőző egy év ösztöndíjának összegéről

·       ha kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve végrehajtásról szóló jegyzőkönyv másolata. Igazolás a tartásdíj összegéről.

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzata a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemette- téséről, ha

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a)       a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b)       az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

 

Család fogalma: Egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakó-

hellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.

        Közeli hozzátartozó fogalma: A házastárs, az élettárs, a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás mun- karendje szerint tanulmányokat folytató; a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt. 

 

-  - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

     III. törvény 48. §-a

- Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányza-

  tának a szociális juttatások rendszeréről szóló 41/2012. (X.18.)

  számú rendeletének 18. §-a

 Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

-      személyesen: az ügyfélszolgálati irodában (Bp. V., Erzsébet tér 2-3.)

-                      -  postai úton: Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály 1051

-                          Budapest, Erzsébet tér 4.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A köztemetés elrendeléséről önkormányzati hatáskörben a polgármester gondoskodik.

 

Ügyintéző: Csécsi Erika

                   I. em. 114. szoba,

                  Tel.: 872-7461

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

-  

Kitöltési útmutatók

-

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikusan nem indítható.


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)

Vissza