2021. 05. 07. péntek, Gizella napja
Ügyintézés

Idegenforgalmi adó

IDEGENFORGALMI ADÓ

 

Az Országgyűlés a 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosította a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt, mely alapján a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata a 38/2010. (XII.2.) szám alatti rendeletével 2011. január 1.-ei hatállyal bevezette illetékességi területén az idegenforgalmi adót.

 Adókötelezettség, az adó alanya

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az Önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja

Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen (pl. üdülőhasználati jog) fizetendő ellenérték (pl. üzemeltetési költség).

Az adó mértéke:  A megállapított adóalap 4 %-a. 

Az adó beszedésére kötelezett

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.

A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

Az adó befizetése

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezettnek kell befizetnie a beszedést követő hónap 15. napjáig az Önkormányzat idegenforgalmi adó beszedési számlájára.

Idegenforgalmi adó beszedési számla:11784009-15505006-03090000

Bevallási kötelezettség

Az adóbeszedésre kötelezettnek a beszedett adóról a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig adóbevallást kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz.

Bejelentkezési kötelezettség

Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.

Az adózással kapcsolatos nyilvántartások

Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíj és a beszedett adó összegét.

Adómentesség

Mentes az adókötelezettség alól:

·         a 18. életévét be nem töltött magánszemély;

·         a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;

·         a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37.§-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magányszemély, továbbá

·         aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja]

·         az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

 

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Polgármesteri Hivatal adóhatósága által kezelt számlák. 

 
A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges ANYK keretprogram letöltése:
 
ANYK
 
Idegenforgalmi Adó elektronikus űrlap letőltése (ANYK)
BUD05_IFA.jar
 
Bejelentkezés, változás bejelentés.

 


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Letölthető dokumentumok
Idegenforgalmi adóbevallás FŐLAP
Idegenforgalmi adóbevallás B betétlap
Önellenörzés B betétlap
Önellenőrzés FŐLAP
Nyilatkozat idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességről

Vissza