2021. 03. 07. vasárnap, Tamás napja
Ügyintézés

Vásár-, piacüzemeltetési engedély iránti kérelem

Vásár-, piacüzemeltetési engedély iránti kérelem

Vásár-, piacüzemeltetési engedély iránti kérelem

A kitöltött formanyomtatványt a csatolandó mellékletekkel együtt elektronikus úton kell benyújtani.

A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló mód. 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre.

 Nem tartozik a rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünnepen és azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

Csatolandó dokumentumok

·     Vásár-piacüzemeltetési engedély iránti kérelem nyomtatvány

A vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illetve csatolni kell:

·     a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

·     a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi számát;

·     az üzemeltető nevét, címét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

·     a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;

·     a vásár, piac címét, helyrajzi számát;

·     a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, - feltöltési útvonalak kijelölésével;

·     a terület használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet, stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

·     a vásár rendezésének, piac tartásának időpontját, időtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási idejét;

·     a vásár, piac működésének rendjét;

·     élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.

·     az üzletek, más elárusítóhelyek számát.

 

A helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándékot a fenntartónak a piac helye szerinti jegyző felé kell bejelenteni, amely bejelentés tartalmazza:

·     a fenntartó nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

·     a fenntartó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, vagy bírósági nyilvántartásba vételi számát,

·     az üzemeltető nevét, címét, székhelyét,

·     elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik,

·     a helyi termelői piac címét, helyrajzi számát,

·     a területhasználatának jogcímét,

·     a piac nyitva tartási idejét.

Ügyintézési határidő

Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje 20 nap.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi. A jegyző a nyilvántartás az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb információk

A vásár és piac olyan területen rendezhető, illetve tartható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést, piactartást lehetővé teszi, vagy amely a vásár rendezése, helyi termelői piac működése céljából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A területnek, a vásár, illetve piac jellegétől, az ott értékesített termékkörtől, illetve a folytatott tevékenységtől függően, meg kell felelnie a jogszabályban előírt építésügyi, közegészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie kell a tevékenység során képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító hulladéktárolókkal.

Az egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja, a vásár, piac, bevásárlóközpont üzemeltetője köteles az emberek életét, egészségét és környezetét, anyagi értékeit súlyosan veszélyeztető vagy károsító esemény bekövetkeztére vonatkozó biztonsági tervet készíteni. Ha a vásár, piac biztonságát veszély fenyegeti, az üzemeltető a vásár, piac működését felfüggeszti.

Az eljárás illetékmentes.

A helyi termelői piac fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek, aki az adatváltozást a nyilvántartáson átvezeti.

A vásár, piac, illetve bevásárlóközpont megszűnését a szolgáltatási törvény előírásai alapján be kell jelenteni a jegyző felé.

Jogszabályok:

55/2009.(III.13.) Korm. rendelet A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2005. évi CLXIV törvény a kereskedelemről

 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján történik.

Ipari és Kereskedelmi Osztály

Telefon: +36 1 872 7412; +36 1 872 7413  Email: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 Formanyomtatványok


Vissza