2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Bérlettámogatás diákok részére

Jogosultsági feltételek:
 
A kérelem benyújtását megelőzően már egy éve az V. kerületi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen is az V. kerületben lakó
a) 18. életévét be nem töltött kiskorú,
b) 18. életévét betöltött tanuló, aki középiskolai, illetve felsőfokú tanulmányokat folytat, 23. életévének betöltéséig,
amennyiben a kérelmező háztartásában együtt lakó családtagok egy főre jutó átlagos havi nettó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 750 %-át, egyedülálló szülő esetében a 800 %-át nem haladja meg.
 
A tömegközlekedési támogatás a szorgalmi időre, minden év szeptember 1-től a következő év június 30-ig vehető igénybe.
Az önkormányzat a diák BKV havi bérlet ellenértékét a kérelem benyújtását követő hó 1-től állapítja meg és ezt követően minden hó 28-ig gondoskodik a pénz postai úton történő folyósításáról.
A tömegközlekedési támogatás összege: a mindenkori BKV tanulóbérlet összege.
 
A támogatás iránti kérelemhez az alábbi iratokat kell mellékelni:
 
- A háztartásban élők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat:
§ havi rendszerességgel járó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelme: nyugdíj, GYÁS, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, munkaviszonyból származó jövedelem, táppénz stb.
§ nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagát (APEH igazolása alapján),
§ álláskeresők esetében az álláskereső juttatást megállapító határozat fénymásolata és utolsó havi jövedelemigazolása,
§ munkanélküli esetében a Fővárosi Munkaügyi Központ Kirendeltsége (XIII. Katona J. u. 25., VI., Andrássy út.10.) igazolása, hogy regisztrált álláskereső, valamint a Családsegítő Szolgálat (V., Havas u. 2.) együttműködési szerződésének másolata,
§ alkalmi munkavégzés esetén alkalmi munkavállalói könyv
 
- Iskolalátogatási, tanulói, illetve hallgatói jogviszony igazolás
 
Vonatkozó jogszabályok:
A kerület gyermek és fiatal felnőtt lakosságát érintő tömegközlekedést segítő támogatásról szóló módosított 34/2009.(II.17.) önkormányzati rendelet
 
Formanyomtatvány az Ügyfélszolgálati Irodában rendelkezésre áll.
 
Az üggyel foglalkozó munkatárs:
Ványiné Kuik Marianna szociálpolitikai ügyintéző
Tel.: 872-7466
Ügyfélfogadás: I.em. 114. szoba
 

Vissza