2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Építményadó

ÉPÍTMÉNYADÓ

 

Mértéke 2017-ben:

 

vendéglátás célját szolgáló épület, épületrész után, amelyik éjfél után is nyitva tart, pénzváltási tevékenység célját szolgáló épület, épületrész, játékkaszinó, játékterem célját szolgáló épület, épületrész után 1.845.-Ft/m2/év (továbbiakban:1. kategória);

vendéglátás célját szolgáló (ide nem értve az előbbiekben felsoroltat) épület, épületrész, kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház, iroda, műterem garázs után 1.775.-Ft/m2/év (továbbiakban:2. kategória);

szállásépület, épületrész esetében 1.705.-Ft/m2/év (továbbiakban: 3. kategória);

lakás és egyéb, ami a felsorolásban eddig nem szerepelt, és nem lakás céljára szolgál 1.625.-Ft/m2/év (továbbiakban: 4. kategória);

                hosszú távú lakásbérbeadási tevékenység esetén 800.- Ft/m2/év.

A korábbi években az építményadó mértéke:

 

 

2012. évben

2013. és 2014. évben

2015. és 2016. évben

1.. kategória

1.625.-Ft/m2/év

1.690.-Ft/m2/év

1.740.-Ft/m2/év

2. kategória

1.565.-Ft/m2/év

1.625.-Ft/m2/év

1.675.-ft/m2/év

3. kategória

1.500.-Ft/m2/év

1.560.-Ft/m2/év

1.610.-Ft/m2/év

4. kategória

1.430.-Ft/m2/év

1.485.-Ft/m2/év

1.530.-Ft/m2/év

 

Tárgya:

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban építmény) valamennyi helyisége, annak rendeltetésétől illetőleg hasznosításától függetlenül.

Alanya:

Az, aki az év első napján a Földhivatal nyilvántartásában az építmény tulajdonosa. Ha az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

 Több tulajdonos esetén a tulajdonostársak tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos).

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Az adókötelezettség keletkezése, változása, megszűnése:

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését vagy a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.

Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Alapja:

Az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete (a belmagasság az 1,90 métert meghaladja).

Mentesség:

Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990 évi C. tv. (Htv.) alapján: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és - kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában - a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság.

A mentesség abban az adóévben illeti meg az adóalanyt, amelyet megelőző adóévben folytatott tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Az építmény- és telekadóban a mentesség azon épület, épületrész, telek után jár, amelyet az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként - a vasúti pályahálózatot üzemeltető közszolgáltató szervezet esetén tulajdonosként, vagyoni értékű jog jogosítottjaként - bejegyzett adóalany kizárólag a létesítő okiratában meghatározott alaptevékenysége, főtevékenysége kifejtésére használ. A feltételek meglétéről az adóalany - az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig - írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak. A nyilatkozat adóbevallásnak minősül.

 

Mentes továbbá az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az atomenergiáról szóló törvény szerint kizárólag a radioaktív hulladék elhelyezésére, a kiégett nukleáris üzemanyag tárolására használt építmény, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Műemlék felújításához kapcsolódó adómentesség

Ha a műemléki értékként külön jogszabályban védetté nyilvánított vagy önkormányzati rendelet alapján helyi egyedi védelem alatt álló épületet felújítják, akkor az épület, illetve az épületben lévő önálló adótárgy (lakás, nem lakás céljára szolgáló épületrész) a felújításra 2008.január 1.-jét követően kiadott építési engedély jogerőre emelkedését követő három egymást követő adóévben mentes az adó alól.

Mentes az építményadó alól (a Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl) az építményadóról szóló 46/2007.(XI.13.) önkormányzati rendelet (Ör.) 4.§ (1) alapján a magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakóépület(rész)e, feltéve, ha azt kizárólag lakásként használják.

(2) Az adómentesség nem terjed ki azon lakás részére, amelyet az adó alanya nem lakás céljára használ.

(3) Nem illeti meg mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben a tulajdonában lévő ingatlanára vonatkozóan rendelkezik vagy rendelkeznek az Ipari és Kereskedelmi Osztály által kiállított egyéb szálláshely-szolgáltatási tevékenysége bejelentésének megfeleléséről szóló igazolással.

(4) Nem illeti meg mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben ingatlanát lakás célú bérbeadással hasznosítja.


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Letölthető dokumentumok
Reklámhordozó bejelentése
Megállapodás
Építményadó FOLAP 2017
építményadó A
építményadó B

Vissza