2020. 11. 25. szerda, Katalin napja
Ügyintézés

Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.
 
A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, amelynek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, címét, aláírását,
- a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását,
- az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
- a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a tényállás ismertetését,
- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, a birtoksértés helyét,
- a birtoksértés idejét
- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet
 

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtsa be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet.
 
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.
Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a birtokvédelmi kérelmet az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül a Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

 

A birtokvédelmi eljárás 3.000 – Ft illetékköteles.


A birtokvédelmet kérő – az Itv. 73. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren (EFER) keresztül, a kérelemre ragasztott illetékbélyeggel vagy banki átutalással - a 11784009-15505006-10320000 számú Belváros-Lipótváros Bp. V. ker. Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlára -,
elektronikus eljárás kezdeményezése esetén pedig – az Itv. 73. § (4) bekezdése szerint – banki átutalással a fenti számlaszámra, illetve az EFER igénybevételével köteles teljesíteni.
 
Jogszabályok:

 

- A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet
- Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
- Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 

Ügyintéző:


Buzásné dr. Kakas Zsuzsanna                     VI. emelet 605. szoba
buzasne.zsuzsa@belvaros-lipotvaros.hu
telefon: 872-7311

 
P26-os nyomtatvány letőltése
birtokvédelmi kérelem
 

Vissza