2021. 06. 14. hétfő, Vazul napja
Ügyintézés

Birtokvédelem

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. Akit birtokától megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak, a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

 

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, amelynek tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, címét, aláírását,

- a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét)- meghatalmazását,

- az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),

- a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a tényállás ismertetését,

- a jegyző illetékességét megalapozó adatokat, a birtoksértés helyét,

- a birtoksértés idejét

- a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet

 

A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet és a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtsa be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

 

A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékokat. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le. A birtoklás kérdésében hozott határozata végrehajtásáról a jegyző gondoskodik. A jegyző határozata ellen államigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél az ellenérdekű fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságon indíthat keresetet.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles.

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett fél a birtokvédelmi kérelmet az e-papír szolgáltatás igénybevételével tudja az ügyfélkapuján keresztül a Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V. kerületi Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani.

A Polgármesteri Hivatal elérhetősége: BUD05

 

A birtokvédelmi eljárás a 2021.január 1. után indult ügyekben illetékmentes.

 

Jogszabályok:

-   A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-   A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet

-   Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)

    Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

 

Ügyintéző:

Buzásné dr. Kakas Zsuzsanna                     VI. emelet 605. szoba

buzasne.zsuzsa@belvaros-lipotvaros.hu

telefon: 872-7311

 

Borosné Horváth Lilla                                        VI. emelet 603. szoba

borosne.lilla@belvaros-lipotvaros.hu.

telefon: 872-7247

 

P26-os nyomtatvány letöltése

birtokvédelmi kérelem
 

Vissza