2021. 02. 26. péntek, Edina napja
Ügyintézés

Lakás-karbantartási segély

Sorszám: 1.

Az ügytípus megnevezése:

Lakás-karbantartási segély

Eljáró osztály:

Népjóléti Osztály

Illetékességi terület:

 Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Az eljárás illeték- és díjmentes.  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 - kérelem

-   - szakvélemény a karbantartási munkák elvégzésének szüksé-

      gességéről,

- a munkálatok elvégzését igazoló számlák,

- a lakásban tartózkodás jogcímének igazolása,

 - jövedelemnyilatkozat:

·          nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején megküldött összesítő az éves nyugellátás összegéről

·          a kereső családtagoknak a kérelem benyújtását  megelőző hónap jövedelemigazolása

·          nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy  azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani

·          munkanélküli esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (Budapest, 1085 Baross u. 22-26.) által kiállított „Hatósági bizonyítvány” és igazolás a nyilvántartásba vételről

·          rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi jövedelmet igazoló bizonylat

·           érvényes tartási, öröklési, életjáradéki szerződéssel rendelkezőknél a szerződés fénymásolata

·          ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, árvaság esetén az  árvaellátás összegéről is

·          ha a családban 16 éven felüli gyermek van, az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál a kérelem benyújtását megelőző egy év  ösztöndíjának összegéről

·          ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve végrehajtásról szóló jegyzőkönyv másolata. Igazolás a tartásdíj összegéről

 

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

1) Lakás-karbantartási segély nyújtható annak az V. kerületben egy éve lakcímmel rendelkező kérelmezőnek, akinek háztartá-sában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200 %-át.

 

A lakás-karbantartási segély háromévenként egyszer vehető igénybe 80.000 Ft összeghatárig, az alábbi munkák elvégzéséhez     - fűtőberendezés,

- tűzhely, meleg víz előállító berendezés,

- kád, mosdó, falikút, mosogató, wc, csaptelep javítása, felújítása,

  cseréje,

- elektromos hálózat javítása, cseréje,

- beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási

  munkálatok elvégzésére. 

 

Amennyiben a munkálatok a támogatás folyósítását követően kerülnek elvégzésre, a számlákat a folyósítást követő 30 napon belül kell becsatolni.

 

A kérelmeket az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírálja el.

 

A Bizottság az 1) bekezdésben megjelölt értékhatártól kivételes méltánylást érdemlő esetben eltérhet.

 

    Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

    vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

-  Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormány- zatának a szociális juttatások rendszeréről szóló többször módosított 41/2012. (X.18.) számú rendeletének 15. §-a   

 Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

-      személyesen: az ügyfélszolgálati irodában (Bp. V., Erzsébet tér 2-3.)

-                      -  postai úton: Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály 1051

-                          Budapest, Erzsébet tér 4.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

 

Ügyintéző: Csécsi Erika

                   I. em. 114. szoba,

                  Tel.: 872-7461

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 - 

Kitöltési útmutatók

 -

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikusan nem indítható.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 


Vissza