2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Lakásfenntartási támogatás

 

Sorszám: 1.

Az ügytípus megnevezése:

Lakásfenntartási támogatás

Eljáró osztály:

Népjóléti Osztály

Illetékességi terület:

 Budapest Főváros V. kerület közigazgatási területe

Eljárási illeték:

 Az eljárás illeték- és díjmentes.  

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

- Kérelem (formanyomtatvány)

-  - Lakásbérleti szerződés, vagy adásvételi szerződés, 

       albérlet esetén az albérleti szerződés másolata is,

   -   annak a szolgáltatónak az utolsó havi teljes számla máso-     h     lata, ahová a lakásfenntartási támogatás havi összegének uta-    t      lását kéri,

-  -   közös költséghez történő utalás esetében a nyomtatvány 7. ol-      d     dalát ki kell töltetni a közös képviselővel, és csatolni a közös

       költség befizetését igazoló bizonylatot

   -  vagyonnyilatkozat.

 

 - jövedelemnyilatkozat

 

·          nyugdíjasok esetében a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején megküldött összesítő az éves nyugellátás összegéről

·          a kereső családtagoknak a kérelem benyújtását  megelőző hónap jövedelemigazolása

·          nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy  azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani

·          rendszeres szociális segélyben, foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, ápolási díjban részesülőknél az utolsó havi jövedelmet igazoló bizonylat

·          munkanélküli esetében a Budapest Főváros Kormányhivatala VIII. kerületi Munkaügyi Kirendeltsége (Budapest, 1085 Baross u. 22-26.) által kiállított „Hatósági bizonyítvány” és igazolás a nyilvántartásba vételről

·          érvényes tartási, öröklési, életjáradéki szerződéssel rendelkezőknél a szerződés fénymásolata

·          ha a családban kiskorú gyermek van, igazolás a családi pótlék összegéről, árvaság esetén az  árvaellátás összegéről is

·          ha a családban 16 éven felüli gyermek van, az oktatási intézmény igazolása a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról, egyetemi, főiskolai hallgatónál a kérelem benyújtását megelőző egy év  ösztöndíjának összegéről

·          ha a kérelmező elvált, a válásról, gyermek elhelyezéséről és gyermektartásdíjról szóló bírósági végzés fénymásolata, illetőleg igazolás a bírósági eljárás megindításáról, illetve végrehajtásról szóló jegyzőkönyv másolata. Igazolás a tartásdíj összegéről

-

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

A la   A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztar-

 tások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás         céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.  

 

A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

 

  Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,

  akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi

j jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori leg-

l kisebb összegének 250 %-át, és a háztartás tagjai egyikének

  sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem

  megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási

  egységek összegének hányadosával.

 

   Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

   vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

 

-  - A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 38. §-a,

- A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

  megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

  szóló 63/2006.( III.27. ) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdés a) pont   

 Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

-      személyesen: az ügyfélszolgálati irodában (Bp. V., Erzsébet tér 2-3.)

-                      -  postai úton: Polgármesteri Hivatal, Népjóléti Osztály 1051

-                          Budapest, Erzsébet tér 4.  

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

A normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.

 

Ügyintéző: Csécsi Erika

                   I. em. 114. szoba,

                  Tel.: 872-7461

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Normatív lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

Kitöltési útmutatók

 van

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy elektronikusan nem indítható.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 


Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)


Letölthető dokumentumok
Lakásfenntartási támogatás kérelem

Vissza