2021. 02. 25. csütörtök, Géza napja
Ügyintézés

Gépjárműadó

GÉPJÁRMŰADÓ

A gépjárműadó fizetési kötelezettség megállapítása a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Gjt.) szerint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) nyilvántartása alapján hivatalból történik.

A gépjárműadó alanya: az a személy, aki/amely az év első napján a gépjármű üzembentartójaként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel a hatósági nyilvántartásban.

Tárgya: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyarország területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű)

A törvény hatálya nem terjed ki: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

Az adó alapja személyszállító gépjármű esetében – ide nem értve az autóbuszt - a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

Az adó mértéke a teljesítmény szerinti adóalap után:

 • a gyártás évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
 • a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
 • a gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
 • a gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
 • a gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Az adó alapja:

 • az autóbusz, a lakókocsi, a lakópótkocsi esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya)
 • tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával
 • nyergesvontató esetében a nyergesvontató saját tömegének kétszerese, növelve a nyergesvontatóval vontatható, átmenőfékes vontatmány (félpótkocsi) megengedett legnagyobb össztömege és a nyergesvontató saját tömege pozitív különbözetének felével

Az adó mértéke a fenti esetekben az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

 • a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft
 • az előző pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft

 

 

Az "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A "P" betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre "E" betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Fokozottan felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdonosok figyelmét a Gjt. következő rendelkezéseire:

2.§ (4) bekezdés: Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változást az átruházó korábbi tulajdonos (a továbbiakban: átruházó) a külön jogszabály alapján - de legkésőbb az átruházás évének utolsó napjától számított 15 napon belül - bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak. Ha a tulajdonátruházás tárgya forgalomból kivont gépjármű és az átruházó a változást a külön jogszabály szerint bejelentette, akkor a gépjármű forgalomba való visszahelyezését követő hónap első napjától nem minősül adóalanynak. Hivatkozott időpontoktól kezdve az átruházótól tulajdonjogot szerző felet kell az adó alanyának tekintetni, kivéve, ha a változást követő évtől, illetőleg hónaptól a hatósági nyilvántartásban harmadik személy szerepel tulajdonosként.

2.§ (5) bekezdés: Gépjármű tulajdonátruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig az (1) bekezdés szerinti tulajdonos az adó alanya.

A meghatározott bejelentési mód a következő: a tulajdonjog-változásról készült okiratot (adásvételi szerződés) annak a keltétől számított 15 napon belül be kell nyújtani az illetékes Okmányirodához.

Mentes az adó alól:

 • a költségvetési szerv
 • az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett
 • az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű
 • a környezetkímélő gépkocsi
 • a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt – személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár

Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2.§ a) pontja szerint súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2.§ h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Polgármesteri Hivatal adóhatósága által kezelt számlák. 

 


Gépjárműadóval foglalkozó munkatársak:

adóalany kezdőbetűje: F, valamint Ö-SZ  

 • Kovács Éva

adóalany kezdőbetűje: A-É, G-Ó, T-ZS 

 

Az üggyel foglalkozó munkatárs(ak)

Vissza