2020. 07. 14. kedd, Örs, Stella napja
Hirdetmény
2019.04.01. 16:43

HIRDETMÉNY BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL

Magyarország Alaptörvényének 27. cikk (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.
A köztársasági elnök 95/2019. (III. 5.) KE határozatában – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a törvényszékek, a járásbíróságok, valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását


2019. március 7. napja és 2019. április 30.


napja közé eső időtartamra tűzte ki.

 

Figyelem!

 

A jelölések benyújtásának határideje megváltozott. Az új határidő: 2019. április 11. 

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a Pesti Központi Kerületi Bíróság munkáját segítő ülnököket és a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró ülnököket választja meg.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem. A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban közreműködő ülnöki tisztségre a Bjt. 213. § (2) bekezdése szerint
•  pedagógus,
•  pszichológus,vagy
•    a család-, gyermek-, és ifjúságvédelemi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az
ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását, vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személyeket keresünk.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróságok pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési – oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit (pszichológus, ifjúságvédelmi szakemberek) a foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A Bjt. 214. § rendelkezései értelmében a jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.

A jelölt a jelölés elfogadását követően hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal haladéktalanul igazolja büntetlen előéletét, valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni a jelöléshez!)

A hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés menetéről tájékozódhat a http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb felületen.

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének megválasztásához igazolnia kell továbbá a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdésének megfelelő, szükséges adatokat és tényeket, ezért - fentieken túl - mellékelnie kell a tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus, egyéb alkalmazási feltételeket igazoló diploma másolata, a Be. 680. (5) bek. c) pontja szerinti munkáltatói igazolás)

Ha a jelölt az igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnökök megbízatása négy évre szól. A 2015-ben megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Az ülnök megbízatása a 70. életév betöltésével megszűnik.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, valamint a jelölt által kitöltendő nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján átvehetők, továbbá az Önkormányzat honlapjáról letölthetők.
A jelöléseket személyesen, a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodáján, Jné. Deminger Anikó jegyzői referensnél 2019. április 11-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

Budapest, 2019. március 29.

Dr. Sélley Zoltán jegyző