2020. 07. 14. kedd, Örs, Stella napja
1.4.1.1. Egyházi Épületekért Közalapítvány alapito okirat
 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
mellyel Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-a alapján jogi személyiséggel rendelkező, nyílt meghatározatlan ideig működő KÖZALAPÍTVÁNYT hoz létre, közfeladat ellátásának elősegítése céljából.
 
1.) A közalapítvány adatai:
 
1.1. A közalapítvány neve: 
Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány
 
1.2. A közalapítvány székhelye: 
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
 
1.3. A közalapítvány alapítója: 
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata
1051 Budapest, Erzsébet tér 4.
 
2.) A közalapítvány célja: 
A közalapítványt az alapító Belváros-Lipótváros Önkormányzatának közigazgatási területén meglévő egyházi épületek rehabilitációjának érdekében hozza létre.
 
A közalapítvány létrehozása nem érinti az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét.
 
3.) A közalapítvány jellege:
 
3.1.
A közalapítvány nyílt, ahhoz bárki bel-, külföldi, természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben a közalapítvány konkrét célját akár pénzzel akár természetbeni hozzájárulással támogatja.
Az alapítványhoz történő csatlakozás kérdésében a kuratórium dönt.
A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítókká.  
 
3.2.
A Közalapítvány működése nyilvános. Munkája és tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire és a társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.
 
3.3.
A közalapítvány – a Khtv. 26./c. pontjában foglaltaknak megfelelően – az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
- kulturális örökség megóvása
- műemlékvédelem
 
3.4.
Az alapítvány – mint közhasznú szervezet – vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
 
3.5.
Az alapítvány az alapító okirat 3.3. pontjában megjelölt közhasznú tevékenységet folytatja és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
A közalapítvány működési módját, szolgáltatásainak igénybevételi módját valamint beszámolói közléseit a helyi önkormányzati lapban nyilvánosságra kell hozni.
 
3.6.
Az alapítvány – mint közhasznú szervezet – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
4.) A közalapítvány céljára rendelt vagyon:
 
4.1.
A közalapítvány a rendelkezésére bocsátott induló vagyonnal kezdi meg gazdálkodását.
A közalapítvány induló vagyona 25.000.000. Ft, azaz huszonöt millió forint, amelyet az alapító az OTP banknál vezetett elkülönített számlán, az alapító okirat aláírását követő 8 napon belül helyez el.
 
4.2.
Az alapítvány vagyonát képezik továbbá:
- pénzbeli adományok, támogatások
- felajánlott ingó és ingatlan vagyon,
- vagyonértékű jogok,
- az alapítványi vagyonnal való gazdálkodásból származó eredmény.
 
5.) A közalapítvány gazdálkodása, vagyonának felhasználási módja:
 
5.1.
A közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A vagyont csak olyan módon lehet felhasználni, hogy az sohasem csökkenhet 100.000,- (azaz egyszázezer) forint alá.  
 
A közalapítvány, vagyonának kuratórium által meghatározott része felhasználásával - a céljaiban megfogalmazottak megvalósítása érdekében - cél szerinti juttatást adhat. A közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van.
 
5.2.
Az alapítvány a Khtv. 26. §. k). pontja szerinti befektetési tevékenységet nem folytat.
 
5.3.
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
 
6.) A közalapítvány kezelő szerve:
 
6.1.
Az alapító a közalapítvány vagyonának felhasználása, kezelése céljából kuratóriumot hoz létre. A kuratórium dönt a közalapítvány működésével összefüggő ügyekben, biztosítja az alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működést és gondoskodik a közalapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.
 
6.2.
A Kuratórium létszáma 14 fő, tagjait az alapító 2010. december 31-ig terjedő időtartamra választja.
 
6.3.
A kuratórium tagjává – az alapító döntése alapján – a csatlakozó ill. a helyi szervezetek
képviselője is jelölhető.
 
6.4.
A Kuratórium tagjai:
 
1. Szabó Géza  (1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.)
2. Dr. Bőzsöny Ferenc (1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15. V. em. 35.)
3. Varga Sándorné (1052 Budapest, Váci u. 9.)
4. Jeneiné dr. Rubovszky Csilla (1052 Budapest, Október 6. u. 19. I./2a.)
5. Karsai Károly (1056 Budapest, Molnár u. 16. III./3.)
6. Dr. Osztie Zoltán (1056 Budapest, Március 15. tér 2.)
7. Zászkaliczky Péter  (1052 Budapest, Deák Ferenc tér 4.)
8. Balog Zoltán (1026 Budapest, Érmelléki u. 15.)
9. Kászoni József (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4. II. em./16.)
10. Nagy Zoltán (1113 Budapest, Takács Menyhért u. 4. I. em.)
11. Köves Máté (Köves Slomó) (1075 Budapest, Károly krt. 5/C.)
12. Magyar István (2144 Kerepes, Szőlősor 14.)
13. Veress Istvánné (1132 Budapest, Visegrádi u. 43-45.)
14. Dr. Breuer Katalin (1055 Budapest, Markó u. 1/a.)
 
 
6.5.
A Kuratórium elnöke: Szabó Géza (1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.)
A Kuratórium elnökhelyettese: Dr. Bőzsöny Ferenc
(1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15. V. em. 35.)
 
6.6.
A közalapítványt Szabó Géza (1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.) képviseli harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt.
 
6.7.
A bankszámla feletti rendelkezési jogot az alapítvány képviselője Szabó Géza (1051 Budapest, Hercegprímás u. 7.) és az alapító által erre felhatalmazott dr. Bőzsöny Ferenc (1056 Budapest, Belgrád rkp. 13-15. V. em. 35.) együttesen gyakorolja, akiknek egyúttal utalványozási joguk is van.
 
6.8.
A kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket külön díjazás nélkül végzik.
 
6.9.
A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal tartja. A kuratórium üléseit az elnök írásban, az ülés előtt legalább 8 nappal hívja össze. A meghívóban közölni kell az ülés helyét, időpontját, javasolt napirendjét. Az ülések napirendről a javaslat alapján a kuratórium dönt. Az üléseket az elnök készíti elő és vezeti le. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a kuratórium egyik tagja aláírásával hitelesít. A kuratórium döntéseiről – a döntések tartalmának, időpontjának, hatályának, illetőleg a támogatók és ellenzők arányának és személyének feltüntetésével – nyilvántartást kell vezetni, határozatait évente emelkedő sorszámmal kell ellátni.
 
6.10.
A kuratórium döntéseit 8 napon belül írásban közli az érintettekkel, valamint döntéseit a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.
 
6.11.
A kuratórium akkor határozatképes, ha a tagok legalább 2/3-a jelen van. A kezelő szerv döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
 
6.12.
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. b) pont/, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
- a vezető szerv elnöke vagy tagja,
- a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve – a korábbi pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
6.13.
A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
6.14.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 
6.15.
A közalapítvány működéséről éves beszámolót, valamint az 1997. évi CLIV. tv. 19. §. (3) bekezdése tartalmi előírásai szerint közhasznúsági jelentést kell készíteni. Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal – a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A kuratórium gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles a helyi sajtó útján (Belváros-Lipótváros önkormányzati lap) nyilvánosságra hozni.
 
6.16.
A kuratórium köteles az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadását követő 30 napon belül, a teljes tevékenységéről, működéséről, a vagyoni eszközök felhasználásáról az alapítónak írásban tájékoztatást adni.
 
6.17.
A zárómérleget, az éves összesítőt, a közhasznúsági jelentést, valamint a kuratóriumi határozatokat – a kuratórium elnökének engedélye alapján – bárki megtekintheti. Egyéb iratokba (pl. az alapítvány által kötött szerződések) való betekintés esetében is a kuratórium elnökének hozzájárulása szükséges.
A működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés helye, időpontja: a közalapítvány székhelyén, minden hónap második hétfőjén 14-16 óráig.
 
6.18.
A kezelő szervezet vagy annak tisztségviselője (tagja) által a feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért a közalapítvány felelős. A tisztségviselő (tag) az általa az e minőségben a közalapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.  

6.19.
Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány kezelő szervének ellenőrzése céljából külön szervezetet hoz létre. Az ellenőrző szerv 5 tagú, a tagok egymás közül elnököt választanak.
Az ellenőrző szerv tagjainak megbízatása a kuratórium megbízatásával azonos időtartamra szól, működésére a Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni. 
 
Az ellenőrző szerv tagjai:
 
1. Szentgyörgyvölgyi Gábor 1056 Budapest, Irányi u. 12.
2. Pásztor Gyula 1111 Budapest, Budafoki út 10/B.
3. Marton László 1053 Budapest, Veres Pálné u. 33.
4. Schvartz Jolán 1174 Budapest, Berzsenyi Dániel u. 54/a.
5. Csörgits Hunor  1031 Budapest, Kados u. 59. III./7.

6.20.
Az ellenőrző szerv feladata ellátása során ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a kuratórium könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
 
Az ellenőrző szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
 
- vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
  
A kuratóriumot az ellenőrző szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon
belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására
az ellenőrző szerv is jogosult.

Ha a kuratórium a törvényes működése helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az ellenőrző szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
 
6.21.
A közalapítvány kuratóriumának ellenőrzését ellátó személyek díjazásban nem részesülnek. Az ellenőrző szerv ügyrendjét és működését maga határozza meg, évente legalább egyszer ülésezik. Az ellenőrző szerv elnöke, tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.
 
6.22.
Az ellenőrző szerv évente tevékenységének eredményéről, a közalapítvány működéséről az alapítónak jelentést tesz, a kuratóriumot erről tájékoztatja.
 
7.) A közalapítvány megszűnése: 
A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően (helyi lap és helyi televízió útján) tájékoztatni.
 
 
8.) Záró rendelkezések:
 
8.1.
Az Alapító ezen alapítványt határozatlan időre hozza létre.
 
8.2.
A közalapítvány működését a jelen alapító okirat Fővárosi Bíróságon történő nyilvántartásba vételének napján kezdi meg.
 
8.3.
A közalapítvány Alapító Okiratának történő közzétételéről az alapító a bírósági bejegyzést követő 15 napon belül gondoskodik.
 
8.4.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók.
 
Alulírott a Belváros-Lipótváros Egyházi Épületekért Közalapítvány létrehozásáról szóló okiratot – Belváros-Lipótváros Önkormányzatának nevében – mint akaratunkkal minden megegyezőt jóváhagyólag aláírom. 
 
Budapest, 2007. január 11. 
 
az alapító képviselő-testület nevében
Rogán Antal
polgármester
 
Vissza
Oldal nyomtatása