Beiskolázási támogatás

Az Önkormányzat a tanévkezdéssel járó többletkiadások enyhítése érdekében beiskolázási támogatásban részesíti a gyermeket nevelő szociálisan rászoruló kerületi családokat.

 

Jogosultsági feltételek

Beiskolázási támogatásra jogosult az V. kerületben lakcímmel rendelkező alap- és középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermek, fiatal felnőtt 23. életévének betöltéséig, akinek családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

A támogatást az Önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja, amelynek feltétele az V. kerületi lakcím mellett az életvitelszerű kerületi tartózkodás is.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A beiskolázási támogatás összege gyermekenként, fiatal felnőttenként, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 75%-a.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani a tárgyév július 1-jétől szeptember 15. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Vonatkozó jogszabályok

A támogatás jogosultsági feltételeit a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 26/2016.(XI.22) önkormányzati rendelet 12. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Fehér Emese
Tel: 872-7464

Fenyvesiné Tóth Eszter
Tel.: 872-7485

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Beiskolázási támogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Beiskolázási támogatás