Nyugdíjasházi bérlakás bérbeadása

Jogosultsági feltételek

Nyugdíjasházi bérlakás bérlőjéül – a Budapest Főváros Önkormányzatát megillető bérlőkijelölési jog esetét kivéve – kizárólag az önmaga ellátására képes, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elért személy jelölhető, aki

  1. Budapest közigazgatási területén lévő megfelelő, legalább 1 szoba, komfortos, igény- és tehermentes lakás tulajdonjogát vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát ajánlja fel cserébe,
  2. a bérleti jog ellenértékeként a bérlőkiválasztással egy időben 3,7 millió Ft összegű készpénzbefizetés teljesítését vállalja. A bérleti jog ellenértékét a Képviselő-testület évente egy alkalommal a KSH által közzétett inflációs ráta értékével módosíthatja.
  3. A 3,7 millió Ft pénzbeli térítés összegét a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javaslatára, a Képviselő-testület egyedi méltányosság alapján a VII. emelet vonatkozásában, legfeljebb 20 %-kal mérsékelheti.

 A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javaslatára a Képviselő-testület különös méltányosságból engedélyezheti a VII. emelet vonatkozásában 20 %-kal mérsékelt pénzbeli térítés összegének részletekben történő megfizetését. A részletfizetés engedélyezésének feltétele, hogy a kérelmező vállalja az általa fizetendő pénzbeli térítés 25 %-nak egy összegben történő megfizetését. A részletfizetés időtartama: legfeljebb 3 év.

A nyugdíjasházi elhelyezések iránti kérelmekről és a kérelmek teljesítésének sorrendjéről méltánylást érdemlő egyedi körülmények és lakásgazdálkodási szempontok alapján a Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.

A nyugdíjasházban lévő lakásra vonatkozó bérleti szerződés határozatlan időtartamra szól.

A b)-c) pont szerinti bérbeadás esetén a bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyugdíjasházi elhelyezésre jogosult a bérleti jog ellenértékeként a pénzbeli térítést befizesse.

A nyugdíjasházi elhelyezésre jogosult a jogosultságot megállapító bérbeadói jognyilatkozat kézhezvételétől számított 90 napig kötheti meg a lakásbérleti szerződést és fizetheti be a pénzbeli térítés összegét. A 90 nap eredménytelen elteltét követően a bérbeadó jognyilatkozatához való kötöttsége megszűnik.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény. A jogosultság feltételeit az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 38/2007.(X.19.) önkormányzati rendelet 31. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Ványiné Kuik Marianna

Tel.: 872-7466