A bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról szóló bejelentés

Az ipari tevékenység bejelentése

Az ipari tevékenységet az adott formanyomtatványon kell bejelenteni elektronikus úton, melyhez a jogszabály által előírt dokumentumokat csatolni kell.

 

Csatolandó dokumentumok

Ipari tevékenység bejelentése nyomtatvány. A formanyomtatványt és az alábbi dokumentumokat elektronikus úton (gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, egyéni vállalkozók esetében ügyfélkapun keresztül) kell a Hivatal részére megküldeni AVDH bélyegzővel ellátottan.

  1. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó okirat a tulajdoni lap kivételével
  2. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.
  3. Aláírás minta

 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő: 15 nap

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Illetékesség: Budapest V. kerület közigazgatási területe

Az eljárás illetékmentes.

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. §-a alapján Ipari tevékenység csak a külön jogszabály szerinti telken, építményben, vagy építményen belül önálló rendeltetési egységben folytatható.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben a bejelentés köteles ipari tevékenység az építésügyi szabályok szerint végezhető, a jegyző a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Amennyiben a jegyző viszont azt állapítja meg, hogy az építésügyi szabályok szerint a kérelmezett tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Az ipari tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése

Az ipari tevékenységben bekövetkezett változást az adott formanyomtatványon kell bejelenteni. A formanyomtatványt elektronikus úton (gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, egyéni vállalkozók esetében ügyfélkapun keresztül) a Hivatal részére megküldeni.

 

Ügyintézési határidő

Az ipari tevékenység végzője a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: 15 nap

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

IPARI TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Az ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

Az ipari tevékenység megszűnését a megszűnést követően haladéktalanul be kell jelenteni elektronikus úton.

 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő: 15 nap

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Vonatkozó jogszabályok

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

  

 

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján történik.

Ipari és Kereskedelmi Osztály

Telefon: +36-1-872-7412; +36-1-872-7413
Email: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Ipari tevékenység bejelentése (pdf)

Elektronikus űrlap: Ipari tevékenység bejelentése