Telepengedély kiadása iránti kérelem

A telepengedély kiadása iránti kérelmet az adott formanyomtatványon a csatolandó mellékletekkel együtt kell benyújtani elektronikus úton.

 

Csatolandó dokumentumok

Telepengedélyezési eljárásra irányuló kérelem nyomtatvány. A formanyomtatványhoz csatolni kell az alábbi mellékleteket:

  1. A telep helyszínrajza
  2. nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére vonatkozó okirat a tulajdoni lap kivételével
  3. haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

 

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő 30 nap.

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Illetékesség: Budapest V. kerület közigazgatási területe

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj: 5.000.-Ft, melyet az V. kerületi Önkormányzat alábbi számlaszámára kell átutalással befizetni: 11784009-15505006-10320000

Az ipari tevékenységről vezetett nyilvántartás nyilvános, jegyző az általa vezetett nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Engedélyezési eljárás menete:

A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A telepengedélyezési eljárásban ügyfélnek minősül a teleppel közvetlenül szomszédos, a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetében a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakásszövetkezet esetében az elnök.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szakkérdésben az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a telepengedélyezési eljárás tekintetében szakhatóságként kijelölt hatóság 6 hónapig felhasználható, előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Az előzetes szakhatósági állásfoglalás hiányában az eljárás során a jegyző beszerzi a fenti kormányrendelet 1. mellékletében megjelölt szakhatóságok állásfoglalását.

A szakhatósági állásfoglalás alapján, amennyiben a kérelmezett telepengedély köteles tevékenység végezhető a telepen, a jegyző  a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Amennyiben a telepen végezni kívánt telepengedély köteles tevékenység - a szakhatósági állásfoglalás alapján - nem végezhető, a jegyző a kérelem elutasításáról rendelkezik.

 

ADATVÁLTOZÁS IPARI TEVÉKENYSÉGBEN

Adatváltozás ipari tevékenységben

Az adatváltozást be kell jelenteni az adott formanyomtatványon.

 

Ügyintézési határidő

Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Ügyintézési határidő: 8 nap

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi.

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki. A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni. A telepen folytatott ipari tevékenység változása esetén az új tevékenység tekintetében az eljáró hatóság engedélyezési eljárás folytat le.

Módosítás díja: 5.000.-Ft

 

IPARI TEVÉKENYSÉG MEGSZŰNÉSÉNEK BEJELENTÉSE

Az ipari tevékenység megszűnésének bejelentése

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

 

Ügyintézési határidő

Ügyintézési határidő: 8 nap

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Vonatkozó jogszabályok:

57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről

35/1999. (X. 13.) BM. Rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

Elektronikus űrlap

 

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján történik.

Ipari és Kereskedelmi Osztály

Telefon: +36-1-872-7412; +36-1-872-7413
Email: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.