Kereskedelmi tevékenység bejelentése

Kereskedelmi tevékenység bejelentése

A kereskedelmi tevékenységet az adott formanyomtatványon kell bejelenteni elektronikus úton, melyhez a jogszabály által előírt dokumentumokat csatolni kell.

 

Illetékesség

Budapest, V. kerület közigazgatási területén folytatandó kereskedelmi tevékenység esetében, valamint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés bejelentése, amennyiben a Kereskedő székhelye Budapest, V. kerületében található.

 

Csatolandó dokumentumok

A "Kereskedelmi tevékenység bejelentése" nyomtatványt kitöltve, a csatolandó mellékletekkel együtt elektronikus úton (gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, egyéni vállalkozók esetében ügyfélkapun keresztül) a Hivatal részére megküldeni.

Az ügyfél által csatolandó mellékletek (AVDH bélyegzővel ellátottan):

  1. Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  2. Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező- a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat,
  3. Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  4. Aláírás-minta
  5. Meghatalmazott eljárása esetén a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot, ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza
  6. A helyben előállított élelmiszerek forgalmazásához szükséges az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró hivatal külön engedélye, vendéglátás esetében mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határértéket megállapító határozatát.

 

Ügyintézési határidő

Bejelentés elbírálása: 8 nap, nyilvántartásba vétel: 15 nap

Változás bejelentés: A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése: Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

 

Egyéb információk

Kereskedelmi tevékenység kizárólag üzletben folytatható, az üzemeltetésére irányuló szándék kereskedelmi hatóság részére történő bejelentését követően.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerint üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenység folytatnak.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 31. § alapján: „A 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.” A jogszabály hivatkozott 4. melléklete a bejelentő nyomtatványon megtalálható.

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentése, a kereskedelmi tevékenység adataiban történt változás és a tevékenység megszüntetésének bejelentése is illetékmentes.

 

A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával hitelesíti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

 

Jogszabályok:

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

 

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján történik.

Ipari és Kereskedelmi Osztály

Telefon: +36-1-872-7412; +36-1-872-7413  
E-mail: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Kereskedelmi tevékenység bejelentése (pdf)

Elektronikus űrlap: Kereskedelmi tevékenység bejelentése