Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere – önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

  • nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
  • az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

 

Ügyindítás

Az V. kerületi Önkormányzat Polgármestere köztemetés ügyben – hozzátartozótól, kórháztól, BRFK Életvédelmi Osztályától, Igazságügyi Orvostani Intézettől, társhivataltól – érkező kérelmek esetén eljár. Az iratanyagnak az ügyintézőhöz kerülését követően, az ügyintéző körültekintően vizsgálja a csatolt iratok adatait (halottvizsgálati bizonyítvány), szükség esetén gondoskodik a halotti anyakönyvi kivonat kiállíttatásáról. Indokolt esetben határozattal megrendeli a temetést a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság BTI Temetkezési Főigazgatóságnál, majd gondoskodik a temetési költségek hagyatéki teherként történő bejelentéséről.

 

Vonatkozó jogszabályok

A köztemetés szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § határozza meg. A szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 20. § további szabályozást tartalmaz a köztemetéssel kapcsolatban.

 

Ügyintéző:

Somogyi József Gyuláné
Tel: 872-7465