Krízistámogatás

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár esetén krízistámogatás formájában.

 

Jogosultsági feltételek

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetében 200%-át

  1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
  2. akinek az V. kerület közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik

Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszereséig részesíthető.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A rendkívüli települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 3/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 22. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Krízistámogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Krízistámogatás