Krízistámogatás

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében, valamint elemi kár esetén krízistámogatás formájában.

 

Jogosultsági feltételek

Krízistámogatás formájában rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak az V. kerületben lakcímmel rendelkező személynek, akinek esetében az alábbi feltételek legalább egyike fennáll és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg szociális vetítési alap összegének 250 %-át, egyedülálló esetében 300 %-át

  1. válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése érdekében vagy
  2. akinek az V. kerület közigazgatási területén lévő ingatlanát elemi kár éri, és az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
    • a magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője,
    • önkormányzati lakás bérlője, lakáshasználati szerződéssel rendelkező használója,
    • az önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója.

Elemi kárnak minősül a tűz, robbanás, földrengés, árvíz és belvíz.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

Krízistámogatásban egy naptári éven belül ugyanaz a személy vagy család legfeljebb a szociális vetítési alap összegének kétszereséig részesíthető.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A rendkívüli települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 18. § szabályozza.

 

Ügyintéző

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Krízistámogatás (pdf)

Elektronikus űrlap: Krízistámogatás