Lakhatási támogatás

A képviselő-testület települési támogatás keretében lakhatási támogatást nyújt a szociálisan rászoruló személyeknek az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség rendszeres fenntartási költségeinek viseléséhez.

 

Jogosultsági feltételek

Lakhatási támogatásra az V. kerületi lakcímmel rendelkező személy jogosult, akinek 

  • háztartásában az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül élő esetében a 450%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja,
  • vagyonnal nem rendelkezik, és
  • az érintett ingatlanban az alábbi jogcímek valamelyike szerint életvitelszerűen lakik
  • önkormányzati bérlakás bérlője,
  • önkormányzati bérlakásra lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó,
  • magántulajdonú lakás tulajdonosa, haszonélvezője, használója,
  • önkormányzati vagy osztatlan közös tulajdonban lévő, házfelügyelői munkakörhöz kötött szolgálati lakás használója.

 

Lakásfenntartási költségként figyelembe vehető kiadások:

  • lakástulajdon esetén közös költség,
  • önkormányzati lakás lakbére és
  • gáz-, áram-, víz és csatornahasználati, szemétszállítási és fűtési díj költsége.

A támogatás igénylésével kapcsolatos további részletes információkat és a csatolandó mellékleteket a kérelem-formanyomtatvány tartalmazza.

 

A támogatás mértéke

A lakhatási támogatás mértéke havi 6.000 Ft.

 

Ügyindítás

Az eljárás kérelemre indul, amelyet Belváros-Lipótváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájában (Bp. V., Erzsébet tér 5.) – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon – lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

 

Vonatkozó jogszabályok

A települési támogatás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § határozza meg. A jogosultság feltételeit a szociális juttatások rendszeréről szóló 7/2023.(III.02.) önkormányzati rendelet 9. § - 10. § szabályozza.

 

Ügyintézők

Somogyi József Gyuláné

Tel.: 872-7465

Szilágyi Mónika

Tel.: 872-7455

 

 

Papír alapon benyújtható űrlap: Lakhatási támogatás (pdf)

 

Elektronikus űrlap: Lakhatási támogatás