Kérelem a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

FIGYELEM! A NEM MAGÁNSZEMÉLY KÉRELMEZŐK A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELMET KIZÁRÓLAG ELEKTRONIKUS ÚTON NYÚJTHATJÁK BE! EZEN ELŐÍRÁS FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSA AUTOMATIKUSAN A KÉRELEM VISSZAUTASÍTÁSÁT EREDMÉNYEZI!

 

A közterület rendeltetésétől eltérő használatához az Önkormányzat hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt hozzájárulása szükséges (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás).

 

Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával közvetlenül kapcsolatos közterület igénybevételéhez, ide nem értve különösen a kapcsolódó építési, iroda konténerek, mobil illemhelyek elhelyezését.

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a távközlési kábelek, valamint közmű berendezések, illetve létesítmények hiba-elhárításához szükséges munkák elvégzéséhez,

d) üzlethomlokzat, kirakatszekrény, védőtető, előtető, homlokzathoz rögzített ernyőszerkezet, elhelyezéséhez, fennmaradásához

e)   cégér, cím- és cégtábla elhelyezéséhez, fennmaradásához

f) a fák és a zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha azok reklámcélokat nem szolgálnak.

g) A közvetlen élet és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez (maximum 3 nap, amely indokolt esetben további 3 nappal meghosszabbítható). Ezt követően közterület-használati hozzájárulást kell kérni.

h) A kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó-, és hangfelvételek készítéséhez melyek nem tartoznak a mozgóképről szóló 2004.évi II. törvény hatálya alá.

 

A közterület-használati hozzájárulás nélkül végezhető közterület-igénybevételt a Polgármesteri Hivatal Közterület-hasznosítási Osztálynál -lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésekor- tudomásulvétel végett be kell jelenteni.

 

Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

 

a) reklámhordozó és reklám elhelyezésére a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben és ennek végrehajtásáról szóló 104/2017.(IV.28) Kormányrendeletben meghatározott kivétellel, a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 32.§-ban meghatározott feltételekkel.

b) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásaiba ütköző tevékenységre

c) Belváros-Lipótváros a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekbe ütköző tevékenységekre,

d) szezonális teraszon olyan berendezési tárgy(ak)ra, amely a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 19.§ előírásainak nem felel meg,

e) rendezvények, vásárok rendezésére, ha az nem felel meg a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 21.§ előírásainak.

f) szezonális terasz üzemeltetésére ugyanazon évben három időszakot (elő-utószezon, főszezon, téliszezon) és az ehhez kapcsolódó területet meghaladóan.

g) homlokzatnál elhelyezett szezonális teraszok esetében társasházak kapubejárataitól számított 1-1 méteren belül, amennyiben ehhez a társasház nem adta külön írásbeli hozzájárulását.

h) tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

i) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

j) kioszk elhelyezésére, a településkép védelméről szóló 5/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet 20§ meghatározott feltételeken túl, ide nem értve a téliesített teraszokat,

k) akinek Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat felé lejárt közterület-használati díj-, illetve ebből adódó késedelmi pótlék tartozása van,

l) göngyölegtárolás céljára; kivételt képeznek a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., illetve Budapesti Közlekedési Központ Zrt., a téli időszakban a síkosság mentesítésre szolgáló anyagok tárolására elhelyezett zárt konténerek, és az építkezésekkel kapcsolatos építőanyag tárolására szolgáló konténerek. Az építési törmelék, hulladék tárolására szolgáló konténer csak a feltöltés és elszállítás időtartamára helyezhető el.

m) zöldterületekre, amennyiben a használó nem köt előzetes megállapodást a zöldterület kezelőjével, vagy írásos hozzájárulását nem szerzi be

n) mutatványos tevékenységre

o) olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros lenne vagy a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

p) olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvíz-elvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

q) jármű iparszerű javítására,

r) üzemképtelen jármű tárolására,

s) légvezeték elhelyezésére, kivéve tömegközlekedési járművek felsővezetékeit,

t) ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a Polgármester kétszer elutasította, a második elutasítás kézhezvételétől számított három hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan,

u) vállalkozási célú szolgáltatási tevékenység során kölcsönzött/bérbeadott eszközök tárolási/kölcsönzési pontjának használatához amennyiben az üzemeltetés módjáról a kérelmező Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V.kerületi Önkormányzatával nem köt külön megállapodást. Az eszközök elhelyezési helyszínei az önkormányzattal külön megkötött együttműködési megállapodások alapján a mindenkori Budapesti közszolgáltatásként működő közbringarendszer gyűjtőállomásai és/vagy a közterületi, nyilvános kerékpár tárolók melletti területek. A közterületi, nyilvános kerékpártárolókban azok kapacitásának legfeljebb egyharmadáig lehetséges ilyen eszközt elhelyezni.

v) árusításra, kivéve rendezvények keretében, teraszon belüli fagylalt és téli forró italok illetve kioszkból történő értékesítés esetében.

 

A hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a hozzájárulást kérő természetes személy nevét, állandó lakóhelyének címét, anyja nevét, születési helyét és idejét adóazonosító jelét, telefonszámát és e-mail címét. A hozzájárulást kérő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, cég vagy nyilvántartási számát és adószámát valamint a hivatalos képviseletre jogosult személy megnevezését,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását léptékhelyes helyszínrajzzal, feltüntetve a járdaszélességet, a közúti űrszelvényt, a parkolási rendet, az összes közterületi elemet, növényzetet, közmű fedlapot és egyéb közlekedést befolyásoló elemet,

d) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító hatályos okirat (cégkivonat, aláírási címpéldány, nyilvántartásba vételt igazoló okirat, őstermelői igazolvány, vállalkozói igazolvány, alapító okirat, közösképviselő megválasztását igazoló közgyűlési jegyzőkönyv kivonata) egyszerű másolatát,

e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység végzéséhez szükséges egyéb szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket,

szezonális terasz elhelyezése céljából kért hozzájárulás esetén a kihelyezni kívánt eszközök részletes felsorolását, látvány- és berendezési tervet, feltüntetve az anyag és színhasználatot, fotót, továbbá érvényes hulladékszállítási szerződést.

 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet kizárólag a 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt kell benyújtani. A formanyomtatvány a www.belvaros-lipotvaros.hu oldalon elérhető.

 

A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

(1)    a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

(2)    a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

(3)    ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti.

(4)    a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével

(5)    ha a jogosult bejelenti az önkormányzatnak, hogy a közterület használatával - érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

 

A közterület-használati megállapodás szüneteltetése

  • A közterület tulajdonosa tervezett beruházás, üzemzavar vagy egyéb ok (pl. közérdekből) miatt a közterület használatának szünetelését rendelheti el.
  • Tervezett tevékenység esetén a közterület tulajdonosa a szünetelés tervezett időtartamáról a használót a tudomására jutását követően értesíti.
  • Az előre megfizetett közterület-használati díj a szünetelés tényleges, igazolt időtartamára visszatérítésre kerül.

 

A közterület-használati hozzájárulás visszavonásra kerül

(1) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatt,

(2) a hozzájárulásban foglalt feltételek megsértése miatt, ideértve a díjfizetési határidő 60 nappal való túllépés esetén is,       

(3) a közterület-használatra, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése esetén,

(4) ha a végzett tevékenységre megalapozott lakossági panasz érkezik.

 

A jogellenes közterület-használat következményei

(1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, azt meghaladó mértékben használ, köteles a tulajdonos vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül kötelezhető a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.

(2) A tulajdonos önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az /1/ bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni."

(3) A közigazgatási bírságolási eljárás nem mentesít a közterület-használati díjfizetési illetve helyreállítási kötelezettség alól.

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) 9. §-a sorolja fel tételesen az elektronikus ügyintézésre kötelezetteket. Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre, az annak során eljáró szervezetekre és ügyfeleikre, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és igénybe vevőire, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és más szervek közötti informatikai együttműködésre az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet hatálya terjed ki.

Az kérelem benyújtásával és az e-ügyintézéssel kapcsolatban részletes tájékoztatás a belvaros-lipotvaros.hu honlapon található.

 

Abban az esetben, ha az eljárás megköveteli, ott szükséges a meghatalmazás, de amennyiben rendelkezési nyilvántartásban történő meghatalmazás típusú rendelkezést tesz, akkor az eljárásban a későbbiekben nem szükséges külön, papír alapú meghatalmazást készíteni. Részletes információk a rendelkezes.gov.hu oldalon megtalálhatóak.

 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem kizárólag formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt nyújtható be.

 

V. kerületi tulajdonú közterületek ügyintézői beosztása

 

A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem kizárólag formanyomtatványon, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt nyújtható be.

Papír alapon benyújtható űrlap: közterület használati kérelem (pdf)

 

Elektronikus űrlap: közterület használati kérelem

Felhívom szíves figyelmét, hogy kizárólag a fentiek szerint benyújtott kérelmek kerülhetnek elbírálásra.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdések merülnének fel, kérem forduljon ügyfélfogadási időben (Hétfő 13.30-18.00, Szerda 8.00-16.30, Péntek 8.00-11.30) – akár személyesen is – a Közterület-hasznosítási Osztály munkatársaihoz.