Talált tárgyak kezelése

Szolgáltatás indítása

Az eljárás hivatalból indul.

 

Jogosultak köre

Találó és tulajdonos.

 

Mit kell tennie

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy az önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.

A talált személyazonosító igazolványt le kell adni a találás helye szerint illetékes jegyzőnek, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a találás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

A közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállító eszközén talált dolgot a találó köteles az üzemeltető alkalmazottjának késedelem nélkül átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

 

Határidők

Ügyintézési idő: 3 hónap.

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Egyéb információk

A jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, amiről a jegyző igazolást ad ki.

A talált dolog tulajdonosának megállapítását követően a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak. Amennyiben a dolog jogosultjának személye nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi, ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot – amennyiben ennek tulajdonjogára átadáskor igényt tartott - a találónak ki kell adni.

Aki feltehetően más tulajdonában álló, elveszett dolgot talál és azt birtokba veszi (találó) és annak tulajdonjogára igényt tart feltéve, hogy

  1. megtett mindent annak érdekében, hogy a dolgot a tulajdonos visszakaphassa; és
  2. a dolog tulajdonosa vagy az átvételre jogosult más személy a találástól számított egy éven belül, élő állat esetén három hónapon belül, a dologért nem jelentkezik.

 

Ha a jegyző a beszolgáltatástól számított 3 hónap megőrzés után a talált dolgot a találónak kiadja, akkor a találó ezzel megszerzi a talált tárgy feletti tulajdonjogot?

Nem, a találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. A találó a találástól számított 1 év után szerzi meg a tulajdonjogot, ha a jogosult ez alatt az idő alatt sem a rendőrségnél, sem a találónál nem jelentkezik.

Ha a jogosult az értékesítés előtt jelentkezik, a dolgot részére ki kell adni, az értékesítés után történő jelentkezés esetén a befolyt összeget ki kell neki fizetni. Elveszti a jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét, ha a találástól számított 1 éven belül nem jelentkezik.

 

Vonatkozó jogszabályok

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54-5:64. §;

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont;

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (12) bekezdés;

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 15. § (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 121. § (1) bekezdés a) pont;

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 60. §;

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés i) pont, 132. § (2) bekezdés

 

Az ügyintézés helye és időpontja

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda

1051 Budapest, V. Erzsébet tér 5.

 

Igazgatási Osztály-Ügyfélszolgálati Iroda

Telefon: 06 1 872-7328, 06 1 872-7321
Email: uszi@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 5.