Szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet az adott formanyomtatványon kell bejelenteni, melyhez a jogszabály által előírt dokumentumokat csatolni kell

 

Csatolandó dokumentumok

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (I.30.) számú, a településkép védelméről szóló, 2020. március 15-től hatályos rendelete valamennyi szálláshelytípus esetében előírja a településképi eljárás lefolytatását.

Belváros-Lipótváros Kerületi Építési Szabályzatról szóló 6/2020. (I.30.) számú, 2020. március 15-től hatályos önkormányzati rendelete 75. § (3) bekezdése alapján intézménydomináns vegyes városközponti terület építési övezet esetében egyéb szálláshely vagy magánszálláshely rendeltetési egységek darabszáma meglévő lakóépületen belül nem haladhatja meg az összes rendeltetési egységek darabszámának 10%-át, kivéve azon épületet, amely szállodaként is működik.

A 76. § (4) bekezdés szerint a lakódomináns vegyes városközponti terület építési övezet esetében egyéb szálláshely vagy magánszálláshely rendeltetési egységek darabszáma az épületen belül nem haladhatja meg az összes rendeltetési egység darabszámának 5%-át.

A településképi eljárás lefolytatását követően, a szálláshelytípusnak megfelelő formanyomtatványt kitöltve, a csatolandó mellékletekkel természetes személy szálláshely-szolgáltató esetében személyesen, postai úton vagy ügyfélkapun keresztül, egyéb esetben elektronikus úton (gazdálkodó szervezetek esetében cégkapun, egyéni vállalkozók esetében ügyfélkapun keresztül) a Hivatal részére megküldeni.

 

A kitöltött nyomtatványhoz mellékelni kell:

 

Ügyintézési határidő

Bejelentés elbírálása: 8 nap, nyilvántartásba vétel: 15 nap.

A szálláshely-szolgáltatónak az adatváltozást haladéktalanul be kell jelentenie, melynek alapján a jegyző az adatokban történt változást a nyilvántartásba bejegyzi.

A szálláshely megszűnését a szolgáltató a megszűnést követő 8 napon belül köteles bejelenteni.

 

Eljáró szerv

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat Jegyzője

 

Jogorvoslat

Budapest Főváros Kormányhivatala

Egyéb információk

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység bejelentése, a szálláshely-szolgáltatási tevékenységben bekövetkezett változás és a tevékenység megszüntetésének bejelentése is illetékmentes.

A KSH-nak történő statisztikai adatszolgáltatás teljesítése érdekében a magánszálláshelyet, valamint az egyéb szálláshelyet üzemeltető szálláshely-szolgáltató köteles az adott naptári évre vonatkozóan a tárgyévet követő év január hó 31. napjáig a jegyzőnek írásban adatot szolgáltatni a fogadott vendégek számáról és a vendégek által a szálláshelyen eltöltött éjszakák számáról. Ezen adatokat összesítve, valamint magyarországi lakóhellyel rendelkező és magyarországi lakóhellyel nem rendelkező vendégek szerinti bontásban kell közölni.


 

Nyaralóhajó-szálláshely – Bejelentési követelmény

1. A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.

2. A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.

3. A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.

4. Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.

Nyaralóhajó-szálláshely – Üzemeltetési követelmény

1. Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.

2. A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.

3. Takarítás:

a) az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként),

b) a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.

4. A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.

5. Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.

6. A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, valamint rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. §(6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.

7. A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.

8. Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.

Egyéb információk

Vonatkozó jogszabályok:

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

 

Fogalmak:

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”.

Önkormányzatunk a hatályos jogszabályi előírásoknak eleget téve az elektronikus úton történő kapcsolattartás esetén kizárólag cégkapun keresztül érintkezik az fenti előírások szerinti gazdálkodó szervezetekkel.

 

Az ügyfélfogadás előzetes telefonos időpont egyeztetés alapján történik.

Ipari és Kereskedelmi Osztály

Telefon: +36-1-872-7412; +36-1-872-7413
E-mail: hivatal@belvaros-lipotvaros.hu
Helyszín: 1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

 

 

Papír alapon benyújtható űrlapok:

 

Elektronikus űrlapok: