Hagyatéki eljárás

Hagyatéki eljárás menete:

A hagyatéki eljárás során az Igazgatási Osztály hagyatéki ügyintézői a halottvizsgálati bizonyítványon szereplő hozzátartozót/eltemettetőt értesítik a hagyatéki eljárás megindításáról, s egyben a hagyatéki leltár tartalmának megállapítása céljából nyilatkozattételre szólítja fel.

 

A 2010. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Hetv.) alapján:

19.§ (1) Az eljárás akkor indult, amikor a jegyző

a) a halottvizsgálati bizonyítvány alapján,

b) az a) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy

c) olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,

az örökhagyó haláláról értesül.

(4) A jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül megkezdi a leltározást.

20.§ (1) Leltározni kell a hagyatékban lévő

  1. a) belföldön fekvő ingatlant,
  2. b) belföldi cégjegyzékbe bejegyzett, gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben fennálló tagi részesedést,
  3. c) lajstromozott vagyontárgyat, valamint
  4. d) az ingó vagyont, ha értéke a törvényben megállapított öröklési illetékmentes értéket meghaladja.

(3) A hagyatékot leltározni kell az öröklésben érdekelt kérelmére is.

(4) A hagyatékot leltározni kell akkor is, ha az örökösként érdekelt

a) öröklési érdeke veszélyeztetve van és

aa) méhmagzat,

ab) kiskorú,

ac) cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló nagykorú,

ad) ismeretlen helyen lévő személy,

ae) ügyeinek vitelében akadályozott természetes személy, vagy

b) csak a Magyar Állam.

(5) A hagyatékot akkor is leltározni kell, ha az örökhagyó végintézkedésével alapítvány létesítését rendelte.

23.§ (1) A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett. E határidő meghosszabbítása, valamint a leltár elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges.

26.§ (1) A leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban.

(1a) Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó- és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.

31/B§ Ha leltár felvételére nem kerül sor, mivel az örökhagyó hagyatéka tekintetében nem állnak fenn a 20.§ (1)-(6) bekezdése szerinti feltételek, az eljárást a jegyző megszünteti.

 

Benyújtandó dokumentumok:

(Külföldi elhalálozás esetén: ha csak külföldi állampolgár volt az örökhagyó, akkor az idegen nyelvű halotti anyakönyvi kivonat hiteles fordításának másolata, illetve ha kettős állampolgár volt – tehát magyar is – akkor a haláleset hazai anyakönyvezését követően a Magyarországon kiállított halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.)

 

 

Papír alapon benyújtható űrlapok:

 

Elektronikus űrlap:

 

Az ügyintézés helye:

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Polgármesteri Hivatal

1051 Budapest, Erzsébet tér 4. VI. em. 606. sz. iroda

 

 V. kerületi közjegyzők elérhetőségei:

1055 Budapest, Falk Miksa u. 12. III. em. 2/a

(Elhalálozás hónapja: január, május, szeptember)

 

1051 Budapest, Nádor u. 20. I. em. 19.

(Elhalálozás hónapja: február, június, október)

 

1052 Budapest, Szervita tér 5. I. em. 1.

(Elhalálozás hónapja: március, július, november)

 

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. em. 6.

(Elhalálozás hónapja: április, augusztus, december)