Főépítész Iroda

Az önkormányzati településrendezési eszközök készítésével, felülvizsgálatával és módosításával összefüggő feladatok:

 • Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának megteremtését.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településrendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére.
 • Közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.
 • Szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a település, illetve a kerület egységes táji és építészeti arculatának alakítását.
 • Közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében.
 • Részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek, térinformatikai rendszerek kialakításában és működtetésében.
 • Közreműködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.
 • Ellátja a Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat kerületi építési szabályzatának elkészítésével, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával és módosításával összefüggő következő feladatokat:
 • döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
 • elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településkép-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,
 • a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel, mely együttműködésben az önkormányzat érdekeit képviseli,
 • szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
 • a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
 • gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
 • nyilvántartást vezet a település, illetve a kerület területére készült településrendezési eszközökről, valamint - amennyiben az információ-technológiai feltételei biztosítottak - gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,
 • szakmai konzultációt biztosít és tájékoztatást ad a hatályos kerületi építési szabályzatban foglaltakról és a településképi követelményekről,
 • előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,
 • külön helyi jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,
 • képviseli az önkormányzatot a magasabb szintű tervtanácsokon,
 • nyilvántartást vezet az építészeti-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.
 • Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető hatóságokkal és alkalmazó intézményekkel, az építésügyi és más hatóságokkal, a települési főmérnökkel, valamint a véleménynyilvánításra jogosult államigazgatási szervekkel,
 • Szakmai tevékenységét összehangoltan végzi más főépítészekkel, gondoskodva az egységes szakmai elvek és a helyi sajátosságok egyidejű érvényesítéséről.
 • A terület- és településfejlesztési, valamint a terület- és településrendezési feladatok ellátása során - igény szerint az állami főépítész bevonásával - részt vesznek az érintett önkormányzatok közös, összehangolt döntéseinek előkészítésében.
 • Részt vesz és véleményt formál a Településképi Munkacsoport ülésein.
 • Részt vesz és véleményt formál a Közterületi Munkacsoport ülésein.
 • Szükség esetén szakmai véleményével segíti:
 • az illetékességi területét érintő tervpályázatok, tervek elbírálását; fejlesztésekre, és önkormányzati beruházásokra vonatkozó döntések előkészítését,
 • az illetékességi területét érintő rehabilitációra vonatkozó programok kidolgozását, beleértve a társasházak felújítását támogató pályázat szempontrendszerének meghatározását és a pályázatok elbírálását,
 • a kerület fejlesztését érintő Európai Uniós pályázatok előkészítését,
 • illetékességi területét érintő felújítási programok előkészítését,
 • az illetékességi területét érintő kommunális, környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre vonatkozó döntések előkészítését.
 • az önkormányzat településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési, ingatlan vagyongazdálkodási és beruházási tevékenységét.

Vezeti az alábbi nyilvántartásokat:

 • a kerületi ingatlanok és közterületek nyilvántartása
 • a kerületi védettségi nyilvántartás(ok)
 • a kerületi ingatlanok és közterületek tulajdonviszonyainak nyilvántartása
 • a kerület köztéri képzőművészeti alkotásainak nyilvántartása

Az önkormányzat képviselő-testületi ülésen/önkormányzat bizottságain történő előterjesztésekkel kapcsolatos feladatok:

 • közreműködik a Gazdasági Program és a Településfejlesztési Koncepció előkészítésében,
 • előkészíti az Integrált Településfejlesztési Stratégiát,
 • adott rendszerességgel előkészíti az önkormányzat Városfejlesztési Monitoring előterjesztését,
 • előkészíti a településrendezési eszközökkel, és településképi rendelettel kapcsolatos előterjesztéseket,
 • évente jelentést készít a végrehajtás állapotáról képviselő-testületi jóváhagyásra,
 • előkészíti a közlekedéssel és parkolással kapcsolatos koncepciókat (pl. forgalomcsillapítási, parkolási és kerékpáros),
 • előkészíti az V. kerület Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületeken elhelyezésre kerülő köztéri műalkotásokkal kapcsolatos előterjesztéseket,
 • előkészíti a Polgármesteri Hivatalba érkező közterület átnevezésekkel kapcsolatos előterjesztéseket, illetve a főváros szabályozási rendjébe tartozó felterjesztéseket, vagy azokból adódó kerületi előterjesztéseket,
 • előkészíti a Polgármesteri Hivatalba érkező kizárólagos használatú várakozóhelyekkel kapcsolatos kérelmeken alapuló előterjesztéseket,
 • előkészíti a karácsonyi díszkivilágítás lebonyolításával kapcsolatos előterjesztéseket,
 • előkészíti a Polgármesteri Hivatalba érkező köztéri műalkotásokkal, emléktáblákkal kapcsolatos előterjesztéseket.

Elérhetőség

Telefon 872-7274, 872-7276,872-7277, 872-7525
E-mail cím hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Munkatársak

Sági Adrienn osztályvezető
Csunderlik Nóra településrendezési ügyintéző
Demjén Norbert településfejlesztési ügyintéző
Ducsai Melinda ügyintéző
Fürj Andrea ügyintéző
Simonné Szabó Mónika ügyintéző