Óvodai beiratkozás

Óvodai beiratkozás

2024.03.25. 14:35:23

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (a továbbiakban Nkt.) 8.§ (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.


Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik a nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban Rendelet) szerint.

 

 

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Bástya Óvoda (1056 Budapest, Bástya u.4-6.) (www.bastyaovoda.hu e-mail: ovodabastya@gmail.com)

Tesz-Vesz Óvoda (1051 Budapest, József Attila u.18.) (www.tesz-veszovoda.hu, e-mail: teszveszovoda3@gmail.com)

Balaton Óvoda (1055 Budapest, Balaton u.10.) (www.balatonovi.hu, e-mail: balatonovi@gmail.com)

Játékkal-mesével Óvoda (1055 Budapest, Kossuth tér 9. székhely, 1054 Budapest, Alkotmány u.19. tagóvoda) (www.jatekkal-mesevel-ovoda.webnode.hu, e-mail: jatekkalmesevel.ovoda4@gmail.com)

 

Az óvodák felvételi körzetei a honlapokon megtalálhatóak.

 

Az óvodák az Alapító Okirataik által meghatározottan integráló óvodák. A sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek, az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek tekintetében a Balaton Óvoda és a Játékkal-Mesével Óvoda, a sajátos nevelési igényű beszédfogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, és a sajátos nevelési igényű mozgásszervi fogyatékos gyermekek óvodai nevelése tekintetében a Bástya Óvoda, továbbá a sajátos nevelési igényű enyhe értelmi fogyatékos gyermekek integrált óvodai nevelése, a sajátos nevelési igényű érzékszervi fogyatékos (látás, hallás) gyermekek integrált óvodai nevelése, valamint a sajátos nevelési igényű autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek integrált óvodai nevelése tekintetében a Tesz-Vesz Óvoda a kijelölt intézmény. (Ellátási kötelezettség kizárólag kerületi gyermekek esetében van és az óvodai felvétel szakértői bizottsági szakvélemény alapján történik.)

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. (Nkt.4.§ 19. pont)

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján, az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az Nkt.8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy az óvoda felvegye azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az Nkt.8.§ (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A  szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A beiratkozás időpontja: 2024. április 29 – május 3.

 

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége. (Nkt.72.§ (1) bekezdés b) pont)

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik, mely személyes úton történik. A kötelező felvételt biztosító körzetes óvoda a gyermeket hivatalból felveszi, de a szülőnek ezt a szándékát jeleznie kell az intézmény felé. A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. A jelentkezés az intézményi honlapokon, illetve az önkormányzati honlapon megtalálható nyomtatvány kitöltésével történik.  A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele, fogadása az óvodai nevelési évben – amennyiben azt a férőhelyek száma lehetővé teszi-, folyamatosan történik.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdés). Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. (2012. évi II. törvény 247.§ (1) a pont)

A beíratáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (3) bekezdés), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beiratkozásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén. (Nkt.92.§)

A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében az óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). (Nkt.49.§ (3) bekezdés).

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában legkésőbb 2024. június 10. napjáig közli a szülővel. (20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (4) bekezdés)

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél, az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással. (Nkt.37.§-38.§)

 

Az első óvodai foglalkozási nap

2024. szeptember 2. (hétfő)

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

Az óvodai jelentkezési lap letölthető az alábbi linkről:

Jelentkezési lap (pdf)

 

Budapest, 2024. március 25.                       

Dr. Sélley Zoltán

jegyző