Lakossági Tájékoztató - földgáz kedvezmény

Lakossági Tájékoztató - földgáz kedvezmény

2023.01.31. 15:59:09

Hatósági bizonyítvány kiállítása a lakossági fogyasztók kedvezményes földgázvételezéséhez az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján


Tisztelt Belvárosiak!

 

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-ának 2023. január 10-i módosulását követően lehetőség nyílik a rendeletben megállapított kedvezmény bővebb fogyasztói körben történő igénybevételére.

 

A módosítás következtében az ingatlan rendeltetési egységek számáról - 8 napon belül - jegyzői hatáskörben kiadott hatósági bizonyítvány alapján kedvezményesen vehető igénybe a gázfogyasztás, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott ingatlanon több, de legfeljebb négy rendeltetési egység található.

 

A módosítás értelmében 2023. január 10-től kérelem az alábbiak szerinti ingatlanok esetében nyújtható be:

 

  • Ha a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található, vagy
  • az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található.

és ha a lakás rendeltetési egységek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-ában foglaltak követelményeknek megfelelnek.

 

A módosítás értelmében 2023. január 10-től a kérelmezett ingatlan esetében nem kell figyelembe venni az OTÉK 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

 

Az OTÉK 105. §-a az alábbiakról rendelkezik:

 

„Lakás

105. § (1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2)A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.”

 

A 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

 

  • Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.
  • Ha az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe az (5) bekezdés alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget az 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

 

A kérelem benyújtható:

 

  • elektronikus úton (hivatali kapun, e-papír alkalmazásával),
  • postai úton, vagy
  • személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

 

Az eljárás megindításához szükséges kérelemnyomtatvány hivatalunk honlapján elérhető, a kérelmet annak megfelelő tartalommal szükséges benyújtani.

 

Írásbelinek nem minősülő elektronikus kapcsolat (e-mail) útján a kérelem – mivel a teljes bizonyító erejű aláírást nem tartalmazza – nem nyújtható be.

 

A hatósági bizonyítvány kiállítása a lakossági fogyasztó kérelmére történik. Az eljárás illetékmentes. Az ügyintézési határidő 8 nap, mely a kérelem beérkezése napján kezdődik. A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

 

2023. január 27.

 

Letölthető kérelem: Földgáz kedvezmény kérelem (pdf)