A Választási Bizottság döntései

 

 
A Budapest V. kerületi Helyi Választási Bizottság
112013. (05. 24.) HVB számú határozata
 
1/2010. (II.04.) OEVB határozat
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A15
 
 
 
6/2010 OEVB határozat
 

H AT Á R O Z A T  K I V O N A T

 

A Bp. 7. számú OEVB 2010. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

7/2010. határozata

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság /továbbiakban: OEVB/ – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdésének c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. által benyújtott kifogás tárgyában  3.igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bp. 7. számú OEVB a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7625). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen.

 

Indokolás

 

I.

 

A beadványozó 2010. január 18-án kifogást nyújtott be a Bp. 7. számú OEVB-hez. Kifogásában előadta, 2010. február 17-én 16 és 20 óra között az állandó lakcíméhez tartozó postaládába az általa mellékelt szórólapot helyezték el. A Ve. 42. §.(1) bekezdése a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény (a továbbiakban : Sajtótv.) rendelkezéseit rendeli el alkalmazni a választási eljárás során. A plakáton nem található a Sajtótv. 16.§. (1) bekezdése által megkövetelt impresszum. Ez álláspontja szerint sérti a Ve. 42.§. (1) bekezdését.

 

A kifogást tevő kéri a bizottságot, hogy a kifogásnak adjon helyt és állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, továbbá kéri a bizottságot, hogy amennyiben megállapítja a törvénysértést, úgy a Ve. 90/A. §. (2) bekezdésének i.) pontja alapján kezdeményezze a hatáskörrel rendelkező szerv döntését, mivel álláspontja szerint az impresszum hiánya megvalósítja az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 149.§-ban megfogalmazott sajtóigazgatási szabálysértés tényállását.

 

A kifogástevő a jogorvoslati kérelmében megjelölt cselekmény alátámasztására mellékelte a postaládájában talált szórólapot.

 


 

II.

 

Az OEVB a kifogásban foglaltakkal nem ért egyet. Álláspontja szerint a választási kampány során a jelölő szervezetek igyekeznek meggyőzni a választókat arról, hogy az őket képviselő személyeket támogassák, ekként járnak el maguk a jelöltek is. A kampány célja a választók meggyőzése, befolyásolása.  Kampányeszköznek minősülnek a választópolgárokhoz eljutatott szórólapok is, de ez esetben a bizottság álláspontja szerint, a kifogást tevő által mellékelt szórólap nem tölti be a fentiekben ismertetett célokat, tehát nem alkalmas a választói akarat befolyásolására, tartalma szerint csupán egy előadássorozat egyik rendezvényre szóló meghívó. A választási bizottság nem tekinti a kampány eszközének a mellékelt meghívót, így álláspontja alapján az plakátnak sem minősíthető, ezért a sajtótermékek közé sem sorolható. Fentiek alapján a kiadvány megjelenése nem sérti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény, a sajtóról szóló 1986. évi II.törvény, valamint a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet beadványozó által hivatkozott rendelkezéseit.

 

 

III.

 

A határozat a Ve. 90/A. § (2) bekezdésének c) pontján, a Ve. 78.§. (3) bekezdésén, a Ve.42.§.(1), a 149.§. l.) bekezdésén, a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény  16.§. (1) bekezdésén, 20.§. b.)pontján , a 218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 149.§-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 4.§. (3) bekezdésén és a Ve. 79-80. §-án alapul.

 

Kmf.

 

 

 

 

                                                           Száraz Katalin

                                                           elnök

 

 

 

 

 

 

H AT Á R O Z A T  K I V O N A T

 

A Bp. 7. számú OEVB 2010. február 19-i ülésének jegyzőkönyvéből

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

8/2010. határozata

 

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság – 2010. február 19-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított hatáskörében eljárva G. P. által benyújtott kifogás tárgyában 3 igen szavazattal egyhangúlag meghozta a következő

 

határozatot:

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásnak helyt ad és megállapítja, hogy Debreczeni József megsértette a Ve. 48. §-ának (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat és a jogszabálysértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől. A Bizottság felhívja Debreczeni Józsefet arra, hogy a jogszabálysértő módszerrel gyűjtött ajánlószelvényeket semmisítse meg, a megsemmisítésről készítsen jegyzőkönyvet, melyet 2010. február 22-én 16 óráig nyújtson be a 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak címezve.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Fővárosi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Erzsébet tér 4., fax: 06-1-872-7625). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. február 22-én 16.00 óráig megérkezzen.

 

Indokolás

 

I.

G. P. a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakra hivatkozva nyújtott be kifogást a Budapest, 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. február 18-án. Beadványában előadja, hogy Debreczeni József weboldalán található egy olyan felhívás („Tisztelt Választópolgár” címen), amely arról ad tájékoztatást, hogy Debreczeni Józsefre hol lehet leadni az ajánlószelvényeket. Kifogást tevő szerint az felsorolt helyek munkahelyek (könyvesboltok, kávézók stb.). A tájékoztatón nincs feltüntetve az, hogy a nap mely időpontjában lehet leadni az ajánlószelvényeket, s ebből az következik, hogy nyitvatartási időben is le lehet adni azokat, tehát akkor, amikor az adott helyen munkavégzés folyik. Álláspontja szerint a honlapon feltüntetett felhívás és az ajánlószelvények gyűjtésének ilyen módja sérti a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában foglaltakat. Kifejti továbbá, hogy a Ve. 50. §. (1) bekezdésének c) pontja alapján a fenti helyeken munkavégzés során gyűjtött ajánlások érvénytelenek. Kéri a bizottságot, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az érvénytelen ajánlások ne képezhessék a jelölt által a későbbiekben a Bizottsághoz benyújtott ajánlószelvények részét, mivel akkor azok gyűjtésének körülményeit a Bizottság már nem vizsgálhatja.

 

II.

 

A Bp. 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásban foglaltak vizsgálata során meggyőződött arról, hogy a kifogásban megjelölt internetes honlapon Debreczeni József valóban arról tájékoztatja a választópolgárokat, hogy az ott megadott címek valamelyikén lehet ajánlószelvényeket nevére leadni. A bizottság álláspontja szerint a honlapon ajánlószelvény leadása céljából megjelölt helyek mindegyike munkahelynek minősül. A tájékoztatón nincs feltüntetve az, hogy a nap mely időpontjában lehet leadni az ajánlószelvényeket, s ebből az következik, hogy nyitvatartási időben is le lehet adni azokat, tehát akkor, amikor az adott helyen munkavégzés folyik. A Ve. 48. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében nem gyűjthető ajánlószelvény munkahelyen munkaidőben, vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben. Fentiek alapján a Bizottság megállapította, hogy az ajánlószelvények gyűjtésének ezzel a módjával Debreczeni József megsértette az ajánlás szabályait és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően úgy döntött, hogy Debreczeni Józsefet a továbbiakban eltiltja az ajánlószelvények e jogszabálysértő módon történő gyűjtésétől. A Ve. 50. §. (1) bekezdésének c) pontja értelmében az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtött ajánlás érvénytelen, ezért a bizottság felhívta Debreczeni Józsefet arra, hogy a jogszabálysértő módszerrel gyűjtött ajánlószelvényeket semmisítse meg, továbbá a megsemmisítésről 2010. február 22-én 16 óráig nyújtson be jegyzőkönyvet a 7. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnak címezve.

 

III.

 

A határozat a Ve. 90/A. §. (2) bekezésének c) pontjában, a Ve. 48. §. (2) bekezdésének a) pontjában, a Ve. 50. § (1) bekezdésének c) pontjában, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 4. § (3) bekezdésén és a Ve. 79. § és 80. §-on alapul.

 

Kmf.

 

 

 

                                               Száraz Katalin

                                               elnök

 

http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A25
 
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A26
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A27
 
 
9/2010. OEVB határozat
 
10/2010. OEVB határozat
 
11/2010. OEVB határozat
 
12/2010. OEVB határozat
http://www.budapest.hu/engine.aspx?page=fvb2010#A10
 
14/2010. OEVB határozat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/2012. HVB határozat